GR20110217 punt 33: Gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Wijziging

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer op de weg;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van 24 september 2009;

 

Overwegende dat door de laatste wijziging van 30 juni 2010 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder het gemeentelijk reglement achterhaald is;

 

Overwegende dat conform artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 en later wijzigingen een gemeentelijk reglement de voorwaarden kan vastleggen waaronder reclame op het voertuig wordt toegestaan;

 

Gelet op artikel 2 §5 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 en latere wijzigingen dat de gemeente de kleuren van de taxikaart en het herkenningsteken voor verhuurvoertuigen met bestuurder bepaalt;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1.Het gemeentelijk reglement inzake taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen bestuurder van 24 september 2009 wordt opgeheven.

 

2. De stad Ninove zal volgende kleuren gebruiken voor de taxikaarten:

groen met zwart opschrift voor voertuigen die niet mogen gebruik maken van taxistandplaatsen op de openbare wegroze met zwarte letters voor de voertuigen die mogen gebruik maken van taxistandplaatsen op de openbare weg.

 

3. De stad Ninove zal volgende kleuren gebruiken voor de herkenningstekens voor voertuigen met bestuurder: wit met zwart opschrift.

 

4. Het aanbrengen van reclame voor de eigen exploitatie op de vergunde voertuigen wordt toegelaten onder volgende voorwaarden:

Reclame mag enkel worden aangebracht op het koetswerk van het voertuig of op de achterruit en bij minibussen ook op de achterste zijruit. Het zicht van de bestuurder mag niet gehinderd worden en de taxikaarten en herkenningstekens voor voertuigen met bestuurder moeten duidelijk zichtbaar blijven voor derden.