GR20110217 punt 31: Opmaken van een opmetingsplan met eigendomsafbakening van het openbaar domein van het lopertje te Aspelare - Goedkeuring principe - Machtiging aanstelling ontwerper - Goedkeuring ontwerpovereenkomst

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de Melkbos, de Bosstraat en de Luipendaalstraat discussie ontstond over de grenzen tussen het openbaar domein en privédomein;

 

Overwegende dat het aan te bevelen is deze grens duidelijk vast te stellen in een opmetingsplan;

 

Overwegende dat voor de opmaak van het plan een ontwerper moet aangesteld worden;

 

Gelet op het ontwerp van overeenkomst voor het aanstellen van een ontwerper;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze opdracht in het budget 2011 onder artikel 421/122-01 van de gewone dienst voldoende kredieten beschikbaar zijn;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.De opmaak van een opmetingsplan met eigendomsafbakening van het openbaar domein in het Lopertje te Aspelare wordt principieel goedgekeurd.

 

2. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend tot het aanstellen van een ontwerper.

 

3. De opdracht voor het opmaken van het opmetingsplan wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

4. De voorwaarden van deze opdracht, vervat in de ontwerpovereenkomst, worden goedgekeurd.