GR20110217 punt 22: aanduiding van vertegenwoordiger voor de werking forum lokaal werkgelegenheidsbeleid

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het partnerschapsverdrag tussen de Federale en de Vlaamse regering en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten van 25 april 2005 omtrent het Lokaal Werkgelegenheidsbeleid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 september 2000 houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de opstart van de lokale werkwinkel en de oprichting van het forum lokale werkgelegenheid;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2001 houdende goedkeuring van de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst met de lokale werkwinkel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 mei 2006 houdende goedkeuring van de hervorming van de fora lokale werkwinkels tot een forum voor Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Gelet op de brief van de VDAB en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen Serr-Resoc, gericht aan het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid Zuid-Oost-Vlaanderen, meer bepaald art.6 waarin staat vermeld dat per stad voor twee afgevaardigden een structurele plaats wordt voorzien: een afgevaardigde van het stadsbestuur en een afgevaardigde van het O.C.M.W.;

 

Gelet op de gemeenteraadbeslissing van heden houdende goedkeuring van de hernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van het Forum Lokale Werkgelegenheid;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen bevoegd voor sociale zaken als effectief lid afgevaardigd wordt in het forum lokaal werkgelegenheidsbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen;

 

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft:

 

Effectief lid:

Aantal leden van de gemeenteraad die aan de geheime stemming deelnemen: 29

Aantal uitgebrachte stemmen: 22

Aantal stemmen op naam van Rudy Corijn: 21

Aantal nee-stemmen: 1

Aantal onthoudingen: /

 

Tien gemeenteraadsleden nemen niet deel aan de geheime stemming;

 

Overwegende dat Rudy Corijn de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen heeft behaald.

 

BESLUIT :

Schepen Corijn, bevoegd voor sociale zaken, wordt als effectief lid afgevaardigd in het forum lokaal werkgelegenheidsbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen.