GR20110217 punt 16: Stedelijke academie voor muziek, woord en dans - Personeel - Evaluatie - Algemene afspraken - Goedkeuring

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen, inzonderheid de hoofdstukken Vbis en Vter;

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende dringende maatregelen met betrekking tot functiebeschrijving en evaluatie in het onderwijs en de desbetreffende ministeriële omzendbrief van 29 oktober 2007;

 

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

 

Gelet op het K.B. van 28.09.1984 en latere wijzigingen, houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31.07.1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 april 1994 waarbij de beoordelingsprocedure voor het onderwijzend personeel in een wervingsambt in tijdelijk dienstverband in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd vastgesteld;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2009 waarbij de algemene afspraken in verband met de opmaak van functiebeschrijvingen en de modellen van functiebeschrijvingen voor de personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat het schoolbestuur verplicht is om afspraken te maken over de evaluatieprocedure van de personeelsleden van de Scholengemeenschap Geni;

 

Gelet op het protocol van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 13 januari 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het gemeenteraadsbesluit van 21 april 1994 waarbij de beoordelingsprocedure voor het onderwijzend personeel in een wervingsambt in tijdelijk dienstverband in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans werd vastgesteld, wordt opgeheven.

 

2. De hierbijgevoegde algemene afspraken in verband met functioneringsgesprekken (vervolg), coaching en evaluatie van de personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove worden goedgekeurd.

 

3. De hierbijgevoegde modellen van uitnodiging functioneringsgesprek, verslag functioneringsgesprek, historiek coaching, uitnodiging evaluatiegesprek en evaluatieverslag van de personeelsleden van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans worden goedgekeurd.

 

4. Afschrift van onderhavige beslissing zal aan de directeur en aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.