GR20110217 punt 11: Bewegwijzering bibliotheek en cultuurcentrum "De Plomblom" te Ninove - Goedkeuring - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - Goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de bibliotheek en het cultuurcentrum te voorzien van duidelijke bewegwijzering;

 

Overwegende dat voor de levering en plaatsing van bewegwijzering een beroep zal worden gedaan op een gespecialiseerde firma, aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Overwegende dat drie lichtkasten, acht panelen, drie zuilen en een spandoek zullen worden aangekocht;

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €12.050,00 excl. btw of €14.580,50 incl. 21% btw;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 35.000 euro werd voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011, onder artikel 767/723-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop van bewegwijzering voor de bibliotheek en het cultuurcentrum "De Plomblom", geraamd op 14.580,50 euro incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

Raadslid W. Somers (Vlaams Belang/Vlott) neemt niet deel aan de stemming.