GR20110113 punt 1: budget AGB DN

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 232 tot 244 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de raad van bestuur het budget van het autonoom gemeentebedrijf vaststelt en aan de gemeenteraad voorlegt voor 31 oktober;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf in zitting van 27 oktober 2010 het budget 2011 heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf een bijdrage van het stadsbestuur in het exploitatieverlies vraagt van € 7.109.751;

 

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf een investeringssubsidie in kapitaal van € 800.000 aan het stadsbestuur vraagt voor investeringen in de activa eigen aan het bedrijf;

 

Overwegende dat de geplande investeringen in de activa van de stad via het autonoom gemeentebedrijf geraamd worden op € 2.966.000 verdeeld onder het platform wegen voor € 2.250.000, het platform patrimonium voor € 600.000 ( zonder opsplitsing ), het platform groen voor € 86.000 en het platform facilitair beheer voor € 30.000;

 

Overwegende dat er geen overeenstemming is tussen het voorstel van het autonoom gemeentebedrijf en het voorstel van de stadsdiensten;

 

Overwegende dat het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf het budget 2011 voorstelt in een vorm die afwijkt van die van de jaarrekening 2008-2009;

 

Overwegende dat de gevraagde stijging van de gemeentelijke bijdrage in het exploitatieverlies niet onderbouwd was met overtuigende cijfers;

 

Overwegende dat het nut om de investeringssubsidie in kapitaal, voor investeringen in de eigen activa van het bedrijf, op te trekken met € 300.000 onduidelijk is;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het totaal bedrag van de geplande investeringen in de activa van de stad via het autonoom gemeentebedrijf op een gelijk totaal bedrag te bepalen in de budgetten van de stad enerzijds en van het autonoom gemeentebedrijf anderzijds;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen, 3 nee-stemmen en 1 onthouding

 

Het budget 2011 van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf wordt goedgekeurd met dien verstande dat:

de bijdrage in het exploitatieverlies van het autonoom gemeentebedrijf wordt herleid tot € 6.679.834;

de investeringssubsidie in kapitaal voor investeringen in de activa eigen aan het bedrijf wordt herleid tot € 500.000;

de geplande investeringen via het autonoom gemeentebedrijf in de activa van de stad wordt bepaald op in totaal € 2.875.929.