GR20101125 punt 9: agenda buitengewone vergadering ILvA

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 3 november 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op maandag 20 december 2010 in de administratieve zetel van ILvA te 9320 Erembodegem, Industrielaan 18 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau (art. 40)

2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering

3. Goedkeuring actieplan en budget 2011

4. Toetreding van de gemeente Galmaarden;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 20 december 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).