GR20101125 punt 28.4: interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de laatste wateroverlast

Volgende motivering werd door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld :

"Ninove werd half november met extreme wateroverlast geconfronteerd. In eerst instantie moeten we uiteraard dankbaar zijn voor het vele werk dat de stadsdiensten, de brandweer en het AGB geleverd hebben. We moeten echter ook naar de toekomst kijken en overwegen op welke manier we als stad in de toekomst beter met wateroverlast om kunnen gaan.

Een degelijke evaluatie van de voorbije wateroverlast

In eerste instantie moeten we kijken naar wat er in de toekomst beter kan :

- maandagavond 15/11 steeg het water bijzonder snel terwijl het toen al toch meer dan 24 u min of meer droog was gebleven, is het al duidelijk wat precies de oorzaak van die snelle stijging was?

- Welke ingrepen kunnen gebeuren aan de Elsbeek om een toekomstige crisissituatie te voorkomen?

Een versnelde uitvoering van het geplande wachtbekken aan de Beverbeek

Elders hebben wachtbekkens overduidelijk hun nut bewezen. In gemeentes waar al jarenlang protest is tegen de komst van een wachtbekken, is het protest met de komst van het water verdwenen. Ook Ninove moet bij de hogere overheid aandringen op een snelle uitvoering van het geplande wachtbekken langs de Beverbeek. Momenteel worden echter niet langer subsidies gegeven voor dergelijke projecten en ook de spaarpot van 6.6 miljoen euro van het zogenaamde Rubiconfonds is door de Vlaamse regering geblokkeerd. We kunnen enkel hopen dat de Vlaamse regering in de huidige omstandigheden zal terugkomen op haar beslissing. In elk geval moet het stadsbestuur er op toezien dat het haar huiswerk klaar heeft om kort op de bal te spelen. In dit kader had ik graag de visie van het stadsbestuur op dit dossier gehoord en of men ook op langere termijn nieuwe projecten plant.

Het opstellen van een gemeentelijk overstromingsgebied

De wateroverlast heeft sterk aangetoond dat we een tandje moeten bijsteken in het voorkomen van een wateroverlast. Groen! is ervan overtuigd dat we een strikter beleid moeten voeren inzake het vasthouden , bergen en afvoeren van water. Wateroverlast is echter nooit uit te sluiten en dus moeten we ons ook voorbereiden op toekomstige rampen. In die zin zijn volgende maatregelen aangewezen :

a) maatregelen inzake ruimtelijke ordening

- striktere regelgeving inzake vasthouden van water (verplichte aanleg van groendaken, doorlaatbare oppervlakte als regel en niet-doorlaatbare als uitzondering, nieuwe verkavelingen strikte regels opleggen bijv. door de aanleg van zogenaamde wadi's)

- strikte controle op de watertoets bij nieuwe projecten

b) rampenplan wateroverlast

De wateroverlast heeft eveneens aangetoond dat we ons beter moeten voorbereiden op toekomstige rampen. In die zin zou het raadzaam zijn dat de gemeente een specifiek plan opstelt om bij waarschuwingen tijdig de nodige maatregelen te treffen om het ergste te voorkomen.

Is het stadsbestuur bereid om een dergelijk beleid in overweging te nemen?"