GR20101125 punt 28.1 Interpellatie van raadslid Werner Somers betreffende de gratis terbeschikkingstelling van de stadsgebouwen in de Dreefstraat 16-18 (voormalige liberale kring) aan de vzw Ninoofse feesten voor de organisatie van de savooifeesten

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

"Tijdens de gemeenteraadszitting van maart van dit jaar hield ik een interpellatie over het lot van de sinds enige tijd leegstaande stadseigendom in de Dreefstraat 16-18. Het gebouw dateert uit de negentiende eeuw en wordt vermeld in de officiële inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het behoorde toe aan de Liberale Kring tot 1921, toen het werd verkocht aan de stad Ninove. Sindsdien heeft het gebouw steeds een publieke functie gehad: school, stadsbibliotheek, academie voor beeldende kunst. Ik vroeg toen de mogelijkheid te onderzoeken de voormalige Liberale Kring een nieuwe openbare bestemming te geven zodat het binnen het patrimonium van de stad Ninove zou kunnen blijven. In het bijzonder suggereerde ik er een erfgoedcentrum onder te brengen waar eveneens het historisch archief een plaats zou kunnen krijgen en er eventueel ook nog tentoonstellingsruimte kon voorzien worden.

Het schepencollege besloot het advies van de Erfgoedraad in te winnen, die eveneens stelde dat het wenselijk is dat het gebouw opnieuw een publieke functie zoals een tentoonstelling- of erfgoedruimte krijgt en dat in ieder geval het behoud van de voorgevel moet gewaarborgd worden.

Schepen Van Eeckhout antwoordde op mijn interpellatie in maart dat het gebouw bouwvallig was en niet voldeed aan de eisen van stabiliteit. Groot was dan ook mijn verbazing te vernemen dat het college van burgemeester en schepenen de gebouwen in de Dreefstraat 16-18 gratis ter beschikking stelde van de vzw Ninoofse feesten om er op zaterdag 28 augustus de zgn. kleine Savooifeesten te organiseren, een combinatie van filmvoorstellingen, muziek en dans.

Werd het voorstel om van de stadseigendom in de Dreefstraat 16-18 een erfgoedcentrum te maken of er een andere publieke bestemming aan te geven, inmiddels nader onderzocht? Welk gevolg zal er gegeven worden aan het advies dat door de Erfgoedraad werd uitgebracht? Hoe valt de terbeschikkingstelling van deze stadseigendom voor de organisatie van een festival te rijmen met de eerdere bewering dat het gebouw niet voldoet aan de eisen van stabiliteit? In welk reglement wordt de verhuur of de terbeschikkingstelling van dit gebouw voorzien? Waarom gebeurde dit gratis? Zullen ook andere verenigingen het gebouw gratis mogen gebruiken? Wat zijn daartoe de voorwaarden?"