GR20101125 punt 2: politie Ninove - aankoop vestiairekasten

DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

Gelet op het raamcontract FORCMS-MM-041 van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van vestiairekasten;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is nieuwe vestiairekasten aan te kopen voor de personeelsleden van de lokale politie van Ninove tewerkgesteld langs de Aalstersesteenweg 24, 9400 Ninove;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat de politiezone beschikt over individuele vestiairekasten zodat ook de nieuwe politieambtenaren hun materiaal en kledij degelijk kunnen opbergen en altijd ter beschikking hebben;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 6000,00 euro exclusief BTW;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2010 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/741-51;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Goedkeuring wordt gegeven voor de aankoop van vestiairekasten voor de lokale politie van Ninove (bijcommissariaat).

 

2. De opdracht zal via het raamcontract van de Federale Overheidsdienst - Personeel en Organisatie gegund worden tegen de prijs van maximum € 6.000 exclusief BTW.

 

3. Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de provinciegouverneur Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.