GR20101125 punt 17: reasauratie oud stadhuis - perceel binnenafwerking

DE RAAD

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2008 waarbij het perceel binnenafwerking van de restauratie van het oud stadhuis werd gegund aan de B.V.B.A. Multidecor, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk, mits de aangepaste prijs van haar offerte ten bedrage van 598.902,31 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van 21 januari 2009 van het afdelingshoofd Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid waarbij de definitieve restauratiepremie van het Vlaams gewest werd vastgesteld op 321.534,19 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2009 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken aan te vangen op 4 mei 2009 en ze te beëindigen binnen de in het bestek vastgestelde uitvoeringstermijn;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2009 waarbij de werken werden geschorst vanaf 18 mei 2009 en aan de aannemer bevel werd gegeven de werken opnieuw aan te vangen op dinsdag 2 juni 2009;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 juni 2009 waarbij de bijkomende werken aan het oud stadhuis, omvattende de renovatie van de conciërgewoning, wind- en waterdichte ruwbouw, geraamd op 108.485,58 EUR, BTW inclusief, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2009 waarbij voor de uitvoering van voornoemde bijkomende werken een termijnsverlenging van 40 werkdagen werd toegekend;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 december 2009 waarbij de werken werden geschorst vanaf 23 november 2009;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2009 waarbij de verrekening nr. 1, geraamd op een meeruitgave van 44.382,95 EUR, BTW inclusief, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2010 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken opnieuw aan te vangen op 12 maart 2010;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2010 waarbij de verrekening nr. 2, geraamd op een meeruitgave van 6.809,88 EUR, BTW inclusief, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de eindafrekening van het perceel binnenafwerking ten bedrage van 819.591,17 EUR, BTW inclusief, waarin vervat de vorderingsstaat nr 13 bis, ten bedrage van 12.358,94 EUR, BTW inclusief en de eindstaat ten bedrage van 55.631,41 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat het bedrag van de eindafrekening het gunningsbedrag met 36,84 % overschrijdt zodat ze door de gemeenteraad dient te worden goedgekeurd;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave onvoldoende kredieten (55.025,40 EUR) beschikbaar zijn in het budget dienstjaar 2010 en dat bijkomende kredieten zullen worden voorzien in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2011 onder de rubriek vorige jaren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De eindafrekening van het perceel binnenafwerking van de restauratie van het oud stadhuis, ten bedrage van 819.591,17 EUR, BTW inclusief, waarin vervat de vorderingsstaat nr 13 bis, ten bedrage van 12.358,94 EUR, BTW inclusief en de eindstaat ten bedrage van 55.631,41 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.