GR20101028 punt 8: aanstelling Raad van Bestuur AGB DN

DE RAAD,

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2008 houdende goedkeuring van de oprichting van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

Gelet op de beslissingen van de gemeenteraad van 19 maart 2008, 29 mei 2008 en 28 augustus 2008 houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur en voordracht van de leden van het directiecomité van het AGB Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat een nieuw lid van de raad van bestuur moet aangesteld worden;

 

Gelet op de verdeling van de mandaten in de raad van bestuur over de politieke fracties;

 

Gelet op de brief van 21 september 2010 van de voorzitter van de CD&Vplus waarbij de kandidatuur van mevrouw Georgette De Kegel wordt voorgedragen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

- Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 30

- Aantal ja-stemmen: 28

- Aantal nee-stemmen: 2

- Aantal onthoudingen: /

 

Eén gemeenteraadslid neemt niet deel aan de geheime stemming;

 

Overwegende dat mevrouw Georgette De Kegel de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

BESLUIT :

 

1. Mevrouw Georgette De Kegel, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove.

2. Het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove wordt van deze beslissing in kennis gesteld.