GR20101028 punt 6: niet goedkeuring fusie politiezone Ninove en politiezone Haaltert/Denderleeuw

DE RAAD,

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2010 met betrekking tot de mogelijkheid tot schaalvergroting van de politiezone;

 

Overwegende dat aan de korpschef de opdracht werd gegeven om een analyse te maken van de voor- en de nadelen van een mogelijke fusie van de politiezone Ninove met de politiezone Haaltert/Denderleeuw;

 

Gelet op het verslag van de korpschef;

 

Overwegende dat de korpschef in haar verslag tot de volgende conclusie komt:"De keuze voor een grotere zone genereert bijkomende kosten voor de gemeenten. Enerzijds volstaan de thans aanwezige effectieven niet om een min of meer gelijkwaardige dienstverlening te voorzien en anderzijds zal tot nieuwe huisvesting moeten worden beslist. De fusie moet een meerwaarde betekenen voor de bevolking. Aan dit basisuitgangspunt kan geen gevolg worden gegeven binnen de huidige financiële gegevens en met de huidige personeelsbestanden";

 

Overwegende dat het op basis van de analyse en de conclusie van de analyse aangewezen een fusie van de politiezone Ninove met de politiezone Haaltert/Denderleeuw niet goed te keuren;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Er wordt geen goedkeuring gegeven aan een fusie van de politiezone Ninove met de politiezone Haaltert/Denderleeuw.

 

2. Afschrift van deze beslissing wordt voor kennisgeving gestuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.