GR20101028 punt 5: aankoop vijf collectieve wapens politie Ninove

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;

 

                Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken), en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Overwegende dat de collectieve wapens die momenteel in ons bezit zijn veel sleet vertonen en niet voldoen aan de nieuwe normen inzake de bewapening van de geïntegreerde politie;

 

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is nieuwe collectieve wapens aan te kopen;

 

Overwegende dat deze aankoop wordt geraamd op maximum 16.000,00 euro inclusief BTW;

 

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting 2010 – buitengewone dienst onder artikelnummer 330/744-51;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

I:             Goedkeuring wordt gegeven voor de aankoop van vijf collectieve wapens voor de lokale politie.

 

II:           De opdracht zal gegund worden tegen de prijs van maximum 16.000,00 euro inclusief BTW.

 

III:         De opdracht wordt onderhands gegund na raadpleging van minstens drie leveranciers.

 

IV:          De voorwaarden vermeld in het bestek 2010/04 worden goedgekeurd.

 

V:           De oude collectieve wapens (UZI en MPS) moeten door de leverancier worden overgenomen.

 

VI:          Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.