GR20101028 punt 30: vervanging afgevaardigde beheersorgaan CC De Plomblom

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op het besluit van 15 september 2006 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van 17 juni 2004 en 19 juni 2008 houdende goedkeuring en aanpassing van het organiek reglement voor het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2007 houdende vaststelling van het aantal afgevaardigden in het beheersorgaan van het cultuurcentrum volgens evenredige vertegenwoordiging met voorafname ;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 houdende aanstelling van de afgevaardigden van het beheersorgaan van het cultuurcentrum;

 

Overwegende dat mevrouw Horthy Van Den Branden, vertegenwoordiger van CD&Vplus bij het beheersorgaan van cultuurcentrum De Plomblom, overleden is ;

 

Gelet op de e-mail dd. 7 september 2010 van de heer Hans Van Der Haegen, fractieleider van CD&Vplus waarbij hij meedeelt dat de heer Christoph Vijverman, Pamelstraat 291 te 9400 Ninove CD&Vplus zal vertegenwoordigen ;

 

Gaat over tot de geheime stemming ;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft :

Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen :

Aantal ja-stemmen :

Aantal nee-stemmen :

Aantal onthoudingen :

               

BESLUIT:

 

De heer  Christoph Vijverman, Pamelstraat 291 te 9400 Ninove wordt aangesteld als vertegenwoordiger van CD&Vplus als lid van het beheersorgaan van het cultuurcentrum.