GR20101028 punt 3: vacatn verklaren functie poetsvrouw politie Ninove

E RAAD,

 

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikel 56;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid artikel 26;

 

Gelet op de PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op de aanwezigheid van de nodige kredieten in de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader voorgelegd aan de gemeenteraad op 28 oktober 2010 1,13 FTE voorzien zijn voor wat het poetspersoneel (hulpkracht) betreft;

 

Overwegende dat er momenteel 0,63 FTE ingevuld zijn met een contract van onbepaalde duur;

 

Overwegende dat er voldoende financiële middelen voorzien zijn in de begroting 2010;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:               De betrekking van een halftijds (19 uren/week) contractueel CALOG-personeelslid – niveau D – voor onbepaalde duur, vacant te verklaren, onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

 

Artikel 2:               Als selectieprocedure wordt advies ingewonnen van de selectiecommissie ad hoc.

 

Artikel 3:               Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur

 

Functieomschrijving:

- Uitvoering van eenvoudige meestal repetitieve taken in het kader van het schoonmaken van de gebouwen en indien vereist de voertuigen;

- Uitvoering van eenvoudige meestal repetitieve taken in het kader van catering voor vergaderingen/teambuildingsdagen en de daaraan verbonden vaat;

- Uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en taken onder de leiding van het diensthoofd BBO (Beleid, beheer en ondersteuning).

 

Deze functiebeschrijving is niet limitatief. De korpschef kan steeds andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de dienst.

 

Functieprofiel:

 

- Blijk geven van een goede fysieke conditie;

- Een goede praktische en theoretische kennis hebben van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen;

-  Zelfstandig kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps in het algemeen en van de dienst in het bijzonder. Voert de hem/haar opgedragen taken correct uit en meldt eventuele problemen aan het diensthoofd;

- Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen;

- Een correcte en passende houding aannemen;

- Kenmerkt zich door:

  • Punctualiteit, orde en netheid;
  • Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
  • Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
  • Flexibiliteit en stressbestendigheid;

- Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;

- Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen;

- Bevordert de goede verstandhouding;

- Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.