GR20101028 punt 27: signalisatie landbouwwegen

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

               

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

               

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

               

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

               

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

               

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat gedurende de wegwerkzaamheden aan het kruispunt Sint-Theresiakerk te Ninove sluipverkeer werd vastgesteld tussen de Stierstraat te Meerbeke en Roe in Pollare en op de verbinding tussen de Edingsesteenweg (N255) te Meerbeke en Roe te Pollare;

 

Overwegende dat deze wegen omwille van de staat van het wegdek uitsluitend geschikt zijn voor gebruik door landbouwvoertuigen;

 

Overwegende dat ingevolge de herinrichtingswerken aan het kruispunt Brielstraat-Edingsesteenweg (N255) te Denderwindeke bovengenoemde wegen opnieuw zullen gebruikt worden als sluipwegen;

 

Overwegende dat het om veiligheidsredenen aangewezen is om het gebruik van deze landbouwwegen te beperken tot landbouwvoertuigen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1 :   De toegang tot weg nummer 4 van de Atlas der Buurtwegen van Meerbeke (traject tussen de Stierstraat in Meerbeke en Roe in Pollare) wordt in beide richtingen verboden voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor landbouwersgebruik.

 

Signalisatie : C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" op te stellen voorbij de laatste woning in weg nummer 4 komende vanuit de Stierstraat in Meerbeke.

 

Art. 2 :   De toegang tot weg nummer 2 (Roe te Pollare) van de Atlas der Buurtwegen wordt in beide richtingen verboden voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor landbouwersgebruik.

 

Signalisatie : verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" en onderbord type Ia "70 m" t.h.v. Roe 22 in Pollare;

                    verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" te plaatsen op 70 m voorbij de woning nummer 22 in Roe te Pollare

 

Art. 3 :   De toegang tot weg nummer 26 van de Atlas der Buurtwegen wordt in beide richtingen verboden voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor landbouwersgebruik (d.w.z. op 100 meter vanaf de hoek met de Edingsesteenweg).

 

Signalisatie :  verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" en onderbord type Ia "100m" op de hoek van de Edingsesteenweg (N255) met buurtweg 26 (de Kloef);

                     verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" net voorbij de laatste bebouwing komende vanaf de Edingsesteenweg (N255);

                     verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" en onderbord type Ia "40 m" t.h.v. Roe 21b in Pollare;

                      verbodsbord C3 met onderbord "uitgezonderd landbouwersgebruik" 40 meter voorbij Roe 21b in Pollare;

 

Art. 4. :  Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.