GR20101028 punt 26: afkoppeling Melkbos-lopertje

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in de Luipendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare werd goedgekeurd mits de totale ramingprijs van 880.015,35 euro (btw inclusief) waarvan 193.326 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin en 326.430 euro (vrij van btw) + 360.259,35 euro (btw inclusief), hetzij 686.689,35 euro ten laste van de stad Ninove;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 juni 2009 waarbij het aanbestedingsverslag van 2 juni 2009 opgemaakt door het studiebureau Arcadis VDS uit Haaltert waarin wordt voorgesteld de opdracht voor de wegenwerken in de Luipendaal, Bostraat en Melkbos te Aspelare toe te wijzen aan de bvba Pevenage en zoon uit Zottegem mits de totale prijs van 782.368,13 euro, waarvan 163.926,60 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin is en 273.772 euro (vrij van btw voor het deel rioleringswerken) + 344.669,53 euro (btw inclusief voor het deel wegenwerken), hetzij in totaal 618.441,53 euro ten laste van de stad Ninove, werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde collegebeslissing waarbij het stadsaandeel ten bedrage van 273.772 euro (vrij van btw - rioleringswerken) + 344.669,53 euro (btw inclusief – deel wegenwerken), hetzij in totaal 618.441,53 euro, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 25 augustus 2009 van de nv Aquafin waaruit blijkt dat het bevel van aanvang der werken werd vastgesteld op 14 september 2009;

 

Overwegende dat van het budget dat in de begroting 2009, onder artikel 877/732-60 van de buitengewone dienst, werd vastgelegd bij bestelbon 2009/908 ten bedrage van 695.000 euro op naam van de bvba Pevenage en Zoon uit Zottegem nog 197.102,65 euro beschikbaar is;

 

Gelet op de brief van 13 augustus 2010 van de bvba Pevenage en Zoon uit Zottegem waarbij een termijnverlenging van 45 werkdagen wordt gevraagd omdat:

 

-          naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken meer huisaansluitingen werden gerealiseerd dan voorzien

-          bijkomende voetpaden werden aangelegd

-          meer sleuven voor nutsleidingen werden uitgevoerd;

 

Gelet op het standpunt van het studiebureau Arcadis VDS als reactie op voornoemde aanvraag van de aannemer waarin wordt gemeld dat het aantal aansluitingen is toegenomen omdat:

 

-          het aantal vuilwater- en regenwaterlozingspunten bij verschillende woningen groter was dan het aantal dan kon worden voorzien bij de opmaak van het dossier (normaal wordt 1 vuilwater- en 1 regenwateraansluiting per woning voorzien) De opgevangen lozingen konden niet worden samengevoegd voor de aansluiting op de riolering.

-          lozingen van woningen van de Daalstraat en de Bonteveldweg werden opgevangen.

-          de woning gelegen in de Melkbos aan de oneven kant werden aangesloten op de riolering (18 aansluitingen) terwijl oorspronkelijk enkel de woningen gelegen aan de even kant voorzien waren om op te vangen.

-          er bijkomende wachtaansluitingen in de Luipendaalstraat, Bosstraat en Lopertje werden uitgevoerd in afwachting van de constructie van toekomstige nieuwbouwwoningen

-          voor de aanleg van de vuilwaterafvoeren en de regenwaterafvoeren in de Melkbos (kant oneven nummers) het voetpad op de aansluitingsplaatsen werd opgebroken

-          het voetpad over de hele lengte heraangelegd werd in plaats van het voetpad enkel op de 18 aangesloten plaatsen her aan te leggen;

 

Gelet op het e-mailbericht van 3 september 2010 van het studiebureau Arcadis VDS waarin zij

stellen dat een termijnverlenging van 22 dagen aanvaardbaar is;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 2 onthoudingen

 

Voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken wordt een termijnverlenging van 22 dagen toegestaan.