GR20101028 punt 2: openverklaring vacantie betrekkingen politiezone Ninove

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 96;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten op de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

5 betrekkingen van hulpagent van politie

50 betrekkingen van inspecteur van politie

15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie

5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

1 hoofdcommissaris van politie;

 

Overwegende dat op het directiecomité van 21 juni 2010 werd beslist het functieprofiel van rechercheur - inspecteur van politie - sectie jeugd en zeden aan te passen;

 

Overwegende dat de sectie jeugd en zeden deel uitmaakt van de lokale recherche;

 

Overwegende dat het functieprofiel werd voorgelegd op het BOC van 22 oktober 2010;

 

Overwegende dat het bijgevolg is aangewezen voormelde betrekkingen van rechercheur  – inspecteur van politie - lokale recherche – sectie jeugd en zeden - via mobiliteit aan te wijzen;

 

Overwegende dat deze betrekkingen kunnen worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

 

Overwegende dat het een gespecialiseerde functie betreft en bijgevolg brevethouders die geschikt worden bevonden voorrang genieten;

 

Overwegende dat niet-brevethouders zich kandidaat mogen stellen als ze bereid zijn de opleiding te volgen;

 

Gelet op de omzendbrief BA 2002/12 van 27 september 2002 houdende het administratief toezicht op de gemeenten en de politiezones;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1:         Twee betrekkingen van rechercheur – inspecteur van politie - lokale recherche – sectie jeugd en zeden - worden vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

 

1.   Benaming van de betrekking:

Rechercheur – inspecteur van politie - lokale recherche – dienst jeugd en zeden

 

2.   Functieomschrijving:

-     inspecteur voor de gerechtelijke directie, lokale recherche dienst, sectie jeugd - zeden,

-     autonoom en zelfstandig kunnen werken in het kader van de voorbehouden specifieke materies,

-     goede contacten onderhouden met interne en externe partners,

-     deelname aan werkgroepen en vergaderingen m.b.t. de specifieke materies,

-     beleidsvoorbereidend werk verrichten in het kader van de specifieke materies,

-     kunnen ingezet worden als politioneel slachtofferbejegenaar,

-     bereid zijn in een systeem te werken van bereikbaarheid en oproepbaarheid,

-     het gerechtelijk onderzoek voeren.

 

3.   Profiel:

- Persoonlijkheidskenmerken en houding:

- discreet, onpartijdig, integer, betrouwbaar en loyaal zijn,

- zeer flexibel en stressbestendig zijn,

- empathisch zijn en zich kunnen aanpassen aan het publiek en de situatie,

- beschikken over een gezonde dosis assertiviteit,

- kunnen omgaan met conflicten,

- zelfstandig kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps,

- in team kunnen samenwerken,

- probleemoplossend kunnen denken en werken,

- een open geest.

- gemotiveerd zijn en de wil hebben zich voortdurend bij te scholen in de specifieke materies.

-     Communicatie:

- zich goed verbaal kunnen uitdrukken, ook in moeilijke situaties,

- zeer goed schriftelijk en mondeling verslag kunnen uitbrengen.

-     Kennis

- Theoretische kennis

- Goede kennis van strafrecht en strafvordering,

- Goede kennis van het jeugdrecht,

- Noties van relevante bepalingen uit het burgerlijk recht,

- Goede kennis van de relevante omzendbrieven en richtlijnen o.a. op het vlak van zeden, IFG en slachtofferbejegening

- Goede kennis van boek I van de MFO 3,

- Goede kennis van de WPA,

- Praktische kennis

- bovenstaande theoretisch kennis in praktijk kunnen brengen,

- afhankelijk van de situatie de gepaste verhoortechnieken kunnen toepassen,

- vertrouwd zijn met het werken met minderjarigen in politionele situaties.

 

4.   Gewone plaats van het werk:

Bijcommissariaat PZ Ninove – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove

 

5.   Categorie van personeel:

Basiskader – Inspecteur van politie

 

6.   Wijze van selectie:

Selectiecommissie

 

7.   Geen specifieke evaluatie

 

8.   Nadere inlichtingen:

CP Angelo Pavoncelli – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – (054)31.89.11.

 

9.   Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

1. Korpschef – voorzitter of haar vervanger

2. Twee leden van een lokaal korps met minstens dezelfde graad als de vereiste graad

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

 

Artikel 2:         Er wordt voorzien in een mobiliteitsreserve voor de functie rechercheur - inspecteur van politie - lokale recherche – sectie jeugd en zeden - die geldt tot de datum van de oproeping tot kandidaturen voor de tweede navolgende mobiliteitscyclus.

 

 

Artikel 3:         Overeenkomstig artikel 86, 3° van de WGP wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

 

Artikel 4:         Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de ondersteuning en het beheer - Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer.