GR20101028 punt 19: retributiereglement op het gebruik van stadsinfrastructuur

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het retributiereglement op het gebruik van stadsinfrastructuur van 22 januari 2009;

 

Overwegende dat er sedert de ingebruikname van het oud stadhuis een tentoonstellingsruimte ter beschikking gesteld kan worden aan de gebruikerscategoriëen A, B en E van het retributiereglement;

 

Overwegende dat hiervoor nooit eerder een retributie werd vastgesteld;

 

Overwegende dat het passend is om in artikel 1 §2 een retributie vast te stellen ten bedrage van de tarieven vastgesteld voor de vergaderzaal op de 1ste verdieping van het oud stadhuis:

-          € 15 per dag of € 37 per weekend voor categorie A

-          € 15 per dag of € 62 per week voor categorie B

-          € 99 euro per weekend of € 148,50 per week voor categorie E

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2009 wordt op 29 oktober 2010 opgeheven en vanaf dan als volgt vastgesteld :

 

HOOFDSTUK I: - BUURTHUIZEN

 

I Algemeen

 

Gebruikerscategorieën

 

Gesubsidieerd tarief :  

 

Categorie A: tarief voor alle gebruikers die voldoen aan het volgende: een toegangsvoorwaarde vragen lager dan € 6,20 Promotionele activiteiten die achteraf kunnen leiden tot verkoop worden aan het gewone tarief berekend. Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor dit tarief en aangesloten zijn bij een door de stad erkende adviesraad of vertegenwoordigd zijn in een buurtraad genieten een vermindering van 50% op dit tarief.

Indien de verenigingen vooraf minstens 20 maal reserveren in het zelfde kalenderjaar betalen ze slechts 1/3 van het oorspronkelijk tarief.

 

Categorie B: tarief voor tentoonstellingen georganiseerd door Ninoofse kunstenaars en Ninoofse verenigingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- een toegangsvoorwaarde vragen lager dan € 6,20

- geen tentoongestelde voorwerpen te koop aanbieden

 

Semi-gesubsidieerd tarief:

Categorie C: is toepasbaar voor uitsluitend ledenvergaderingen van verenigingen, aangesloten bij een door de stad erkende adviesraad of vertegenwoordigd in een buurtraad, waar eten wordt klaargemaakt of geserveerd. Dit tarief wordt verdubbeld voor niet-erkende verenigingen of organisaties.

 

Gewoon tarief: is toepasbaar indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van het gesubsidieerd en semi-gesubsidieerd tarief :

 

Categorie D: tarief voor verenigingen die niet voldoen aan de voorwaarden geldig in categorieën A,B en C.

 

Categorie E: tarief voor tentoonstellingen georganiseerd door Ninoofse kunstenaars en Ninoofse verenigingen en waar tentoongestelde voorwerpen te koop worden aangeboden. Voor tentoonstellingen ingericht door niet-Ninoofse verenigingen en kunstenaars wordt het tarief verdubbeld.

 

Categorie F: tarief voor privé-aangelegenheden waar geen toegangsgelden gevraagd worden. Fuiven en T.D.'s zijn niet toegelaten. Zie ook artikel 10. De reservaties kunnen maximaal 30 dagen vooraf toegewezen worden, op voorwaarde dat er geen enkele andere vergadering gepland werd.

 

Artikel 1

Gebruiksvergoedingen

CAT A

 

CAT B

CAT C

CAT D

CAT E

CAT F

§1. Buurthuizen

 

 

Vergaderlokaal buurthuis Aspelare (Hofstad)

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Vergaderlokaal buurthuis Lieferinge (De Kasseide)

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Vergaderlokaal buurthuis Okegem ('t Kouterken)

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Vergaderlokaal gemeentehuis Meerbeke

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Vergaderlokaal gemeentehuis Outer

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Lokalen op de eerste verdieping van het gebouw

van de Technische Dienst

 

€ 7,50/dag

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Zaal buurthuis Aspelare (Hofstad)

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

 

€ 99/weekend

€ 148,50/week

€ 148,50/dag

€ 297,50/ weekend

Zaal buurthuis Lieferinge (De Kasseide)

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

€ 148,50/dag

€ 297,50/ weekend

Zaal buurthuis Okegem ('t Kouterken)

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week 

€ 148,50/dag

€ 297,50/ weekend

Zaal buurthuis Outer (De Pallieter)

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

€ 148,50/dag

€ 297,50/ weekend

Zaal buurthuis Pollare

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

€ 148,50/dag

€ 297,50/ weekend

§2. Andere infrastructuren

 

 

Refter gemeenteschool Denderwindeke

(met uitzondering van de keuken en organiseren

eetfestijnen)

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Turnzaal gemeenteschool Denderwindeke

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

Niet mogelijk

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Zaal gemeenteschool Voorde

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

Niet mogelijk

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

 

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Zaal gemeenteschool Appelterre

€ 15/dag

€ 37/ weekend

 

Niet mogelijk

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Turnzaal gemeenteschool Nederhasselt

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

Niet mogelijk

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/

weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Stedelijke muziekacademie Meerbeke

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

Niet mogelijk

€ 75/dag

€ 124/dag

€ 186/week

Niet-erkende verenigingen:

€ 148,50/dag

€ 223/

weekend

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Lokaal Koepoort Ninove

 

 

€ 15/dag

€ 37/ weekend

 

€ 15/dag

€ 62/week

Niet mogelijk

Niet mogelijk

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

Lokaal zaal 1ste verdieping Oud-Stadhuis

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

Niet mogelijk

Niet mogelijk

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

2e verdieping Oud Stadhuis (tentoonstellingen)

€ 15/dag

€ 37/ weekend

€ 15/dag

€ 62/week

Niet mogelijk

Niet mogelijk

€ 99/weekend

€ 148,50/week

Niet mogelijk

 

Artikel 2

Bij toepassing van de tarieven categorieen B, C, D, E en F in de buurthuizen (artikel 1§1) wordt de ganse infrastructuur van het buurthuis ter beschikking gesteld.

 

Artikel 3

Zowel de inkomhal als de raadszaal van het nieuwe stadhuis, kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, en in zoverre de goede dienstverlening niet in het gedrang wordt gebracht, gebruikt worden voor tentoonstellingen en plechtige zittingen, mits betaling van € 372/dag per accommodatie. De toestemming tot gebruik van deze lokalen wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 4

Indien sportverenigingen een aanvraag indienen om een zaal van de stedelijke sporthal te gebruiken, en ingeval van overbezetting, doorverwezen worden naar een buurthuis, vermeld onder artikel 1§1, zal het meest voordelige tarief worden aangerekend.

 

HOOFDSTUK II - sportinfrastructuur.

 

Artikel 5

Verenigingen die gebruik wensen te maken van de douches en kleedkamers in de sporthal en/of zwembad en niet gebruikers zijn van zwembad en/of sporthal : € 1,25 per persoon (incl. onderhoudskosten).

Verenigingen van meer dan 10 personen krijgen 50% korting.

 

HOOFDSTUK III - sancties

 

Artikel 6

In de aanvraag tot gebruik wordt de bestemming aangeduid van de geplande activiteit en indien het gesubsidieerd tarief van toepassing kan zijn dient dit bij de aanvraag aangeduid te worden.

Wanneer vastgesteld kan worden dat de activiteit die in werkelijkheid heeft plaatsgehad tot een hoger tarief aanleiding zou geven, is de betrokken vereniging niet alleen gehouden om het verschil bij te passen, doch tevens tot het betalen van een forfaitaire boete van € 62.

 

Artikel 7

Wanneer vastgesteld wordt dat de gebruikers van de lokalen niet het nodige gedaan hebben voor het opkuisen van de gebruikte lokalen zoals voorzien is in art. 17 van het huidig huishoudelijk reglement, zijn die gehouden tot een forfaitaire vergoeding van € 62. Een waarborg van € 62 is daartoe op voorhand te betalen in handen van de stadsontvanger. Dit geldt echter uitsluitend wanneer het gewone tarief zal worden aangerekend.

 

HOOFDSTUK IV - vrijstellingen en verminderingen.

 

Artikel 8

Vaderlandslandslievende verenigingen worden vrijgesteld van de vastgestelde gebruiksvergoedingen voor zover het gaat om activiteiten die rechtstreeks verband houden met hun normale werking.

 

Artikel 9

De door de stad officieel erkende adviesraden en buurtraden worden eveneens vrijgesteld van de gebruiksvergoedingen voor zover het gaat om activiteiten die kaderen binnen hun normale werking.

 

Artikel 10

Het carnavalscomité en door de stedelijke feestcommissie erkende carnavalsverenigingen mogen twee maal per jaar, voor zover het gaat om activiteiten die rechtstreeks verband houden met hun normale werking, gebruik maken van de buurthuizen aan het voordeeltarief zoals toegekend aan verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesorganen.

 

HOOFDSTUK V - Algemene bepalingen.

 

Artikel 11

Bij gebreke van minnelijke betaling van de gebruiksvergoedingen zal de invordering geschieden overeenkomstig de regelen van de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Voor de verenigingen erkend door een van de stedelijke adviesraden zal ingeval van niet-betaling het verschuldigd bedrag worden afgehouden van eventueel nog uit te keren stadstoelage. Bovendien wordt de betrokkene die in gebreke blijft van de betaling, uitgesloten van het verder gebruik van deze dienstverlening.

 

Artikel 12

Onder de bepaling "weekend" in dit reglement dient te worden verstaan: de vrijdagavond, de zaterdag en de zondag.

 

Artikel 13

Dit tariefreglement zal aan de heer gouverneur worden overgemaakt.