GR20101028 punt 15: aankoop informaticamateriaal gemeenteschool Nederhasselt en academie voor muziek, woord en dans

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat voor de gemeenteschool Nederhasselt en de academie muziek, woord en dans informaticamateriaal dient te worden aangekocht;

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Aankoop van informaticamateriaal voor de gemeenteschool Nederhasselt ), raming: € 9.040,00 excl. btw of € 10.938,40 incl. 21% btw voor de levering van 20 computers met beeldscherm

* Perceel 2 (Aankoop van informaticamateriaal voor de academie muziek, woord en dans), raming: € 1.640,00 excl. btw of € 1.984,40 incl. 21% btw voor de levering van 2 laptops en een beeldscherm;

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 10.680,00 excl. btw of € 12.922,80 incl. 21% btw;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst onder de artikelen 722/742-53 en 734/742-53;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van informaticamateriaal voor de gemeenteschool Nederhasselt en de academie muziek, woord en dans, geraamd op € 12.922,80 incl. 21% btw, wordt goedgekeurd.

 

2. Voornoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.