GR20101028 punt 10: openbare verkoop perceel bouwgrond hoek Brusselseheerweg en Oosteikendreef (Neigem)

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2008 waarbij de openbare verkoop van een perceel bouwgrond op de hoek van de Brusselseheerweg met de Oosteikendreef te Neigem, kadastraal gekend Ninove 5e afdeling Neigem sectie A nr. 187m/deel, met een oppervlakte volgens meting van 6a 94ca 90dm², werd goedgekeurd;

 

Gelet op beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2008 waarbij notaris Kris De Witte werd aangesteld voor de openbare verkoop;

 

Overwegende dat notaris De Witte aan de stad meedeelde dat hij pas kan overgaan tot de openbare verkoop nadat het perceel nr. 187m werd verkaveld in een perceel bouwgrond en een perceel grond voor de verwezenlijking van de rooilijn van de Oosteikendreef;

 

Overwegende dat de problematiek over de noodzaak van een verkavelingsvergunning op een overleg met de heer Lodewijk De Zaeytijd van de afdeling RO-Oost-Vlaanderen werd besproken en dat de heer De Zaeytijd aan de stad aanraadde om het perceel te verkopen onder de noemer van een perceel grond in de bouwzone;

 

Gelet op de brief van 16 februari 2009 van de stedelijke dienst patrimonium waarbij aan notaris De Witte werd gevraagd om de grond op voornoemde wijze te verkopen;

 

Gelet op de brief van 13 maart 2009 van notaris De Witte waarbij hij aan de stad meedeelt dat hij, na overleg met het consultatiecentrum van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, bij zijn eerder standpunt blijft;

 

Gelet op de beslissing van 9 april 2009 van het college van burgemeester en schepenen waarbij landmeter De Saedeleer werd aangesteld voor de opmaak en indiening van een verkavelingsplan;

 

Gelet op het voorstel van landmeter De Saedeleer om aan het perceel bouwgrond een nieuw kadastraal nummer toe te kennen zodat de verkaveling van het perceel overbodig is;

 

Overwegende dat door de diensten van het kadaster thans aan het perceel bouwgrond een nieuw kadastraal nummer 187P werd toegekend en dat het gedeelte dat werd aangekocht voor de verwezenlijking van de rooilijn werd opgenomen in het openbaar domein;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Punt 1 van de beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2008 wordt als volgt gewijzigd:

 

1. De openbare verkoop van een perceel bouwgrond op de hoek van de Brusselseheerweg met de Oosteikendreef te Neigem, kadastraal gekend Ninove 5e afdeling Neigem sectie A nr. 187P met een oppervlakte van 6a 95ca, wordt goedgekeurd.