GR20100901 punt 34: uitbreiding waterleidingsnet oude postplein

34. NINOVE - OUDE POSTPLEIN - UITBREIDING WATERLEIDINGSNET - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnlaan 46 te 9000 Gent, verzocht werd een ontwerp op te maken voor het uitbreiden van het waterleidingsnet ter hoogte van het Oude Postplein te Ninove;

 

Gelet op de brief van 23 april 2010 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, waarbij een voorstel werd ingediend tot de uitbreiding van het waterleidingsnet geraamd op 19.193,80 euro;

 

Gelet op het plan van de netuitbreiding;

 

Overwegende dat netuitbreidingen die niet zijn opgenomen in het jaarlijks investeringsprogramma van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 100% ten laste zijn van de stad Ninove;

 

Overwegende dat deze uitbreiding evenwel kan gefinancierd worden door middel van de autonome investeringskredieten zoals blijkt uit de brief van 17 juni 2009 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

 

Overwegende dat het beschikbaar saldo van de autonome investeringskredieten 86.191,16 euro bedraagt, rekening houdend met de recentste door de gemeenteraad goedgekeurde uitbreidingen;

 

Overwegende dat aan de Vrijwillige Brandweer Ninove advies werd gevraagd;

 

Gelet op het gunstig advies van de korpschef;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De uitbreiding van het waterleidingsnet ter hoogte van het Oude Postplein te 9400 Ninove, geraamd op 19.193,80 euro, wordt goedgekeurd.

 

2. De uitbreiding wordt geheel gefinancierd door middel van de autonome investeringskredieten.

30 Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te Gent.


Raadslid A. Dierickx (onafhankelijke) neemt niet deel aan de stemming;