GR20100901 punt 24: budgetwijziging kerkfabriek St Petrus Meerbeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/1 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013/2 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Gelet op het advies van het bisdom van 8 juli 2010;

 

Gelet op de brief van het centraal kerkbestuur van 14 juli 2010, waarbij de budgetwijziging 2010/2 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke werden overgemaakt;

 

Gelet op de gesprekken tussen de leden van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke en de stad Ninove;

 

Overwegende dat uit deze gesprekken is gebleken dat de kerkfabriek in het jaar 2008 geen exploitatietoelage ontvangen heeft;

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke tussen de jaren 2002 en 2009 een exploitatietoelage ontvangen heeft van gemiddeld 44.694,35 euro;

 

Overwegende dat de kerkfabriek voor de restauratiewerken aan het interieur van de kerk steeds een investeringstoelage van 20% ontvangen heeft van de stad en dat alle toelagen bij de hogere overheden werden opgevraagd en ontvangen;

 

Overwegende dat bij deze restauratiewerken niet alle posten door de hogere overheid werden betoelaagd, waardoor er een negatief saldo ontstaan is op de verdisconteringsrekening waarop tot op heden ook intresten dienen betaald te worden;

 

Overwegende dat de kerkfabriek een deel van deze kosten zelf zal financieren met de inkomsten van vervreemding van patrimoniumgoederen;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijziging niet binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad de budgetwijziging dient goed te keuren;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabriek;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke een extra exploitatietoelage zal uitbetaald worden ten bedrage van de niet ontvangen exploitatietoelage in het jaar 2008, zijnde 40.841 euro, om de negatieve verdisconteringrekening definitief af te sluiten;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

1. De budgetwijziging 2010/2 van de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt goedgekeurd.

 

2. Aan de kerkfabriek Sint Petrus Meerbeke wordt gevraagd een aanpassing van het meerjarenplan in te dienen.

 

3. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.