GR20100901 punt 23: budgetwijziging kerkfabriek St Petrus Denderwindeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Petrus Denderwindeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabrieken Sint Petrus Denderwindeke en OLV Opdracht Okegem;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die ze op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem op 27 mei 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke op 31 mei 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 1 juli 2010;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008 - 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 10 juli 2010;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek OLV Opdracht Okegem de exploitatietoelage en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pieter Denderwindeke de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 8.858,60 euro tot 21.358,00 euro;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijzigingen 2010 van de kerkfabrieken van OLV Opdracht Okegem en Sint Pieter Denderwindeke.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.