GR20100901 punt 18: goedkeuring begroting WO-NI-DE

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43 § 2 5° en 196;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het raadsbesluit van 4 maart 2010 houdende oprichting van en deelname aan de intergemeentelijke vereniging met de gemeente Denderleeuw voor een subsidieproject lokaal woonbeleid, houdende goedkeuring van de statuten, het inhoudelijk project en de subsidieaanvraag;

 

Gelet op artikel 26 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2010;

 

Overwegende dat de uitgaven in totaal € 152.500 bedragen en de ontvangsten eveneens € 152.500;

 

Gelet op de budgetwijziging, goedgekeurd in de raadszitting van heden, waarin € 49.375 voorzien wordt op artikel 922/435-01 teneinde het aandeel van de stad Ninove in de intergemeentelijke vereniging te voldoen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De begroting 2010 van de intergemeentelijke vereniging WO-NI-DE wordt goedgekeurd.