GR20100901 punt 16: samenwerkingsovereenkomst erosiecoördinator

DE RAAD

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 mei 2009 waarbij subsidiering voor een erosiecoördinator voorzien wordt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2006 houdende goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan van de stad Ninove;

Gelet op de goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan op 30 juli 2009 door de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen;

 

Gelet op het collegebesluit van 24 september 2009 waarbij principieel akkoord werd gegaan met de aanstelling van een erosiecoördinator in samenwerking met andere erosiegevoelige gemeenten in Oost-Vlaanderen : Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem, Gavere, Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen, Ronse, Zwalm, Horebeke, Zottegem, Herzele, Brakel, Lierde, Haaltert, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Temse, Wetteren en Geraardsbergen en een subsidieaanvraag ingediend werd bij de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen;

 

Gelet op de brief van 28 april 2010 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, dat het project voor het aanstellen van een erosiecoördinator voor Ninove is opgenomen in het investeringsprogramma 2010 en dat een subsidiebedrag van 81.850 EUR is vastgelegd;

 

Gelet op het feit dat de taken van een erosiecoördinator zijn:
informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek
beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor de betrokkenen
voorbereiden van principeaanvragen voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken
administratief voorbereiden en opvolgen van definitieve subsidieaanvragen voor erosiebestrijdingswerken
doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het subsidiebesluit kunnen gesubsidieerd worden;

 

Overwegende dat de verschillende delen van de stad Ninove sterk te lijden hebben onder erosie van hellende landbouwgronden door water, met verlies van vruchtbare landbouwgrond tot gevolg, evenals modder- en wateroverlast in lager gelegen wijken;

 

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is over te gaan tot een snelle uitvoering van erosie¬bestrijdende maatregelen;

 

Overwegende dat een gemeentegrensoverschrijdende aanpak van de erosieproblematiek wenselijk is;

 

Overwegende dat gemeenten, die minstens per twee gemeenten eenzelfde erosiecoördinator aanstellen voor de begeleiding van de uitvoering van goedgekeurde erosiebestrijdingplannen, subsidies kunnen ontvangen voor de diensten van een erosiecoördinator;

 

Overwegende dat de kosten van een erosiecoördinator 100% gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid met een maximumbedrag van 12,5 EUR/ha plangebied, voor Ninove is dit 81.850 EUR;

 

Overwegende dat de erosiecoördinator in samenwerking met minstens één andere gemeente moet aangesteld worden en dat Ninove de erosiecoördinator kan aanstellen in samenwerking met andere erosiegevoelige gemeenten in Oost-Vlaanderen: Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem, Gavere, Oudenaarde, Maarkedal, Kluisbergen, Ronse, Zwalm, Horebeke, Zottegem, Herzele, Brakel, Lierde, Haaltert, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Temse, Wetteren en Geraardsbergen;

 

Overwegende dat het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen een grote expertise heeft opgebouwd in het domein van de erosiebestrijding, dat zij deze expertise ter beschikking stelt van de gemeenten; dat zij aan de gemeenten de diensten van een erosiecoördinator aanbiedt;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De samenwerkingsovereenkomst "erosiecoördinator" tussen het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove wordt ondertekend voor een periode van 3 jaar, stilzwijgend verlengbaar.

Kredieten zullen vanaf 2011 jaarlijks voorzien worden in de begroting artikel 879/435-01 (100 % subsidieerbaar).

De praktische afspraken worden vastgelegd in een afsprakennota met het college van burgemeester en schepenen.