GR20100901 punt 15: aankoop van 3 perscelen grond langs Aardeweg in Outer

DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 22 juni 2010 van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, dat namens het OCMW van Gent drie percelen grond langs de Aardeweg te Outer aan de stad te koop aanbiedt, tegen de prijs van 81.243,48 EUR, te vermeerderen met 858,10 EUR opmetingskosten en kosten voor bodemattesten, in totaal de som van 82.096,58 EUR;

 

Overwegende dat de percelen kadastraal gekend zijn onder Ninove 13e afdeling Outer sectie B delen van nrs. 936e, 936f en 936g en een totale oppervlakte hebben van 1ha 42a 37ca 96dma;

 

Overwegende dat ze volgens het gewestplan gelegen zijn in een gebied voor dagrecreatie voor een oppervlakte van 7.704,92 m² en in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied voor een oppervlakte van 6.533,04 m²;

 

Overwegende dat deze percelen voor de stad in de toekomst nog van dienst kunnen zijn voor de aanleg van een sportterrein of voor een bestemming van toeristische aard zodat het wenselijk is om ze aan te kopen;

 

Overwegende dat de Ontvanger van de Registratie te Ninove een schattingsverslag van deze percelen heeft opgemaakt;

Gelet op het ontwerp van akte;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 930/711-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie percelen grond langs de Aardeweg te Outer, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie B delen van nrs. 936e, 936f en 936g, met een totale oppervlakte van 1ha 42a 37ca 96dma, van het OCMW-Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent, tegen de prijs van 82.096,58 EUR, wordt goedgekeurd.

 

2. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de eigenaars een akte te onderschrijven.