GR20100901 punt 14: onderhandse verkoop gedeelte stadsgrond langs Nederwijk en Mallaardstraat

DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet ;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2005 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Nederwijk te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374c2, aan Intergem voor de bouw van een elektriciteitscabine en de vestiging van een erfdienstbaarheid op het aanpalend perceel;

 

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Penne André, landmeter te Ninove, op 22 oktober 2005 waaruit blijkt dat het te verkopen gedeelte een oppervlakte heeft van 14 m2 en de zone voor het vestigen van een erfdienstbaarheid een oppervlakte van 76,66 m2;

 

Overwegende dat dit perceel volgens een verkavelingsvergunning van 13 juli 2000 in een zone voor gemengd zomer- en wintergroen gelegen was;

 

Overwegende dat de bestemming van het te verkopen gedeelte diende te worden gewijzigd om er een elektriciteitscabine op te kunnen bouwen zodat een verkavelingswijziging werd aangevraagd en bekomen op 10 augustus 2009;

 

Overwegende dat de bouw van een elektriciteitscabine voor het algemeen nut is zodat het wenselijk is af te zien van een openbare verkoop en te opteren voor een onderhandse verkoop aan Intergem;

 

Overwegende dat een schattingsverslag werd opgemaakt door de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door de geassocieerde notarissen Evenepoel en De Brakeleer waarbij het perceel grond langs de Nederwijk en Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374C/2, met een oppervlakte van 14ca, wordt afgestaan aan Intergem, tegen de prijs van 1.400 EUR, te vermeerderen met alle kosten en waarbij op het aanpalend perceel, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374C/2, met een oppervlakte 76ca 66dma, een eeuwigdurend recht van overgang wordt gevestigd ten voordele van Intergem, tegen een éénmalige vergoeding van 5.600 EUR, te vermeerderen met alle kosten;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De onderhandse verkoop van een perceel grond langs de Nederwijk en Mallaardstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374C/2, met een oppervlakte van 14ca, aan Intergem, tegen de prijs van 1.400 EUR, te vermeerderen met alle kosten en de vestiging van een eeuwigdurend recht van overgang op het aanpalend perceel, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van nr. 374C/2, met een oppervlakte 76ca 66dma, ten voordele van Intergem, tegen een éénmalige vergoeding van 5.600 EUR, te vermeerderen met alle kosten, worden goedgekeurd.

 

2. De ontwerpakte wordt goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een akte te onderschrijven.

 

4. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.