GR20100901 punt 12: vaststellen gemeentelijk plannenregister

12. VASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK PLANNENREGISTER.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel V, hoofdstuk I plannen- en vergunningenregister;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en actualisering van het plannenregister, de laatste keer gewijzigd op 5 juni 2009;

 

Gelet op het digitale plannenregister dat opgemaakt is door de dienst stedenbouw van de stad en bestaat uit een digitale planneninventaris en een digitale contourenkaart;

 

Overwegende dat de digitale planneninventaris bestaat uit een tabel van de contouren van de plannen en hun digitale bestanden (shapefiles):

Tabel van de contouren

 

Deelgemeente

plan_id

dat_goedk

naam

Ninove

2.12_1_1

11/01/2008

gewestelijk RUP Leidingstraat voor

hoofdtransportleidingen Brakel-Haaltert

Ninove

2.22_1_1

30/05/1978

gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem

Ninove

2.22_1_2

30/11/1994

gewestplanwijziging Venebroeken

Ninove

2.22_1_3

13/09/1995

gewestplanwijziging infrastructuur 13.09.1995

Ninove

2.24_1_2

16/06/1989

BPA Pollarestraat wijziging 1

Ninove

2.24_1_3

10/10/1995

BPA Pollarestraat wijziging 2 gedeeltelijke herziening

Ninove

2.24_1_4

25/06/2004

BPA Pollarestraat herziening 3

Nederhasselt

2.24_10_1

19/03/1999

BPA Nederhasselt Sportinfrastructuur

Nederhasselt

2.24_11_1

10/01/2000

BPA Nederhasselt centrum

Nederhasselt

2.24_11_2

9/01/2009

BPA Nederhasselt Dorp wijziging 1

Appelterre-Eichem

2.24_12_1

8/07/1999

BPA KMO-zone Outer

Appelterre-Eichem

2.24_12_2

16/01/2007

BPA KMO-zone Outer wijziging 1

Ninove

2.24_13_1

15/02/1989

BPA Industriezone Nederwijk deel A art 17

Ninove

2.24_14_1

26/10/2000

BPA 15a Burchtdam art 14

Okegem

2.24_15_1

30/06/1999

BPA Bruggemeersch art 16

Appelterre-Eichem

2.24_16_1

1/03/2005

BPA Guido Gezellestraat

Ninove

2.24_18_1

20/06/2008

BPA Preulegem - Zuid A

Outer

2.24_19_1

16/01/2007

BPA Lebeke sport

Ninove

2.24_2_3

21/12/1998

BPA nr 2 Doornwijk wijziging 2

Outer

2.24_20_1

1/09/2008

BPA Outer begraafplaats

Appelterre-Eichem

2.24_24_1

17/03/1998

BPA Ambachtelijke Zone Appelterre-Eichem

Ninove

2.24_25_1

26/10/2000

BPA 15a en 15b  Burchtdam art 14 en 15

Ninove

2.24_5_51

25/06/2004

BPA Polderkwartier Beperkte herziening 5

Ninove

2.24_5_52

30/11/2004

BPA Polderkwartier wijziging 5 deel 2

Ninove

2.24_6_4

31/07/1998

BPA nr 6 Denderhoutembaan artikel 16 wijziging nr 4

Ninove

2.24_7_1

6/11/1979

BPA nr 14 Nijverheidszone A

Ninove

2.24_9_1

8/07/1999

BPA Industriezone Nederwijk deel B + Koepoort

Ninove

2.31_1_1

29/04/1997

gewestelijke bouwverordening over wegen voor

voetgangersverkeer

Ninove

2.31_2_1

14/03/1997

gemeentelijke bouwverordening over plaatsen van

afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen

Ninove

2.31_3_1

22/11/1996

gemeentelijke bouwverordening over beplanting

 om loodsen, stallingen, handelsvestigingen,

ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen

Ninove

2.31_4_1

17/07/1967

gemeentelijke bouwverordening over toezicht

bouwwerken

Ninove

2.33_1_1

1/10/2004

gewestelijke stedenbouwkundige verordening over

 hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van

afvalwater en hemelwater

Ninove

2.33_2_1

8/07/2005

gewestelijke stedenbouwkundige verordening

inzake openluchtrecreatieve verblijven en de

 inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

 

 

Gelet op de metadatafiches van het plannenregister:
? metadata_contouren 212.doc van de contouren van het gewestelijk RUP,
? metadata_contouren 222.doc van de contouren van het gewestplan en haar wijzigingen,
? metadata_contouren 224.doc van de contouren van de BPA's,
? metadata_contouren 231.doc van de contouren van de bouwverordeningen,
? metadata_contouren 233.doc van de contouren van de stedenbouwkundige verordeningen;

 

Gelet op de toestemming van AGIV, ontvangen via mail van 28 mei 2009, om de digitale plannen CADMAP 2008 als onderlegger te mogen gebruiken voor de opmaak van het plannenregister;

 

Gelet op het voorontwerp dat op 12 mei 2009 een eerste maal en op 30 maart 2010 een tweede maal doorgestuurd is naar het Vlaams gewest voor een informeel nazicht;

 

Gelet op de brief van 16 juli 2010 van het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen waarin de toestemming gegeven wordt om een officiële versie per cd-rom in te dienen voor conformverklaring;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het digitale plannenregister opgemaakt door de dienst stedenbouw van de stad vast te stellen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1. Het digitale plannenregister wordt vastgesteld en bestaat uit een tabel en shapefiles van volgende plannen:
Tabel van de contouren

 

 (Deel)gemeente

plan_id

dat_goedk

naam

Ninove

2.12_1_1

11/01/2008

gewestelijk RUP Leidingstraat voor

hoofdtransportleidingen Brakel-Haaltert

Ninove

2.22_1_1

30/05/1978

gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem

Ninove

2.22_1_2

30/11/1994

gewestplanwijziging Venebroeken

Ninove

2.22_1_3

13/09/1995

gewestplanwijziging infrastructuur 13.09.1995

Ninove

2.24_1_2

16/06/1989

BPA Pollarestraat wijziging 1

Ninove

2.24_1_3

10/10/1995

BPA Pollarestraat wijziging 2 gedeeltelijke herziening

Ninove

2.24_1_4

25/06/2004

BPA Pollarestraat herziening 3

Nederhasselt

2.24_10_1

19/03/1999

BPA Nederhasselt Sportinfrastructuur

Nederhasselt

2.24_11_1

10/01/2000

BPA Nederhasselt centrum

Nederhasselt

2.24_11_2

9/01/2009

BPA Nederhasselt Dorp wijziging 1

Appelterre-Eichem

2.24_12_1

8/07/1999

BPA KMO-zone Outer

Appelterre-Eichem

2.24_12_2

16/01/2007

BPA KMO-zone Outer wijziging 1

Ninove

2.24_13_1

15/02/1989

BPA Industriezone Nederwijk deel A art 17

Ninove

2.24_14_1

26/10/2000

BPA 15a Burchtdam art 14

Okegem

2.24_15_1

30/06/1999

BPA Bruggemeersch art 16

Appelterre-Eichem

2.24_16_1

1/03/2005

BPA Guido Gezellestraat

Ninove

2.24_18_1

20/06/2008

BPA Preulegem - Zuid A

Outer

2.24_19_1

16/01/2007

BPA Lebeke sport

Ninove

2.24_2_3

21/12/1998

BPA nr 2 Doornwijk wijziging 2

Outer

2.24_20_1

1/09/2008

BPA Outer begraafplaats

Appelterre-Eichem

2.24_24_1

17/03/1998

BPA Ambachtelijke Zone Appelterre-Eichem

Ninove

2.24_25_1

26/10/2000

BPA 15a en 15b  Burchtdam art 14 en 15

Ninove

2.24_5_51

25/06/2004

BPA Polderkwartier Beperkte herziening 5

Ninove

2.24_5_52

30/11/2004

BPA Polderkwartier wijziging 5 deel 2

Ninove

2.24_6_4

31/07/1998

BPA nr 6 Denderhoutembaan artikel 16 wijziging nr 4

Ninove

2.24_7_1

6/11/1979

BPA nr 14 Nijverheidszone A

Ninove

2.24_9_1

8/07/1999

BPA Industriezone Nederwijk deel B + Koepoort

Ninove

2.31_1_1

29/04/1997

gewestelijke bouwverordening over wegen voor

voetgangersverkeer

Ninove

2.31_2_1

14/03/1997

gemeentelijke bouwverordening over plaatsen van

afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen

Ninove

2.31_3_1

22/11/1996

gemeentelijke bouwverordening over beplanting

 om loodsen, stallingen, handelsvestigingen,

ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen

Ninove

2.31_4_1

17/07/1967

gemeentelijke bouwverordening over toezicht

bouwwerken

Ninove

2.33_1_1

1/10/2004

gewestelijke stedenbouwkundige verordening over

 hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van

afvalwater en hemelwater

Ninove

2.33_2_1

8/07/2005

gewestelijke stedenbouwkundige verordening

inzake openluchtrecreatieve verblijven en de

 inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven

 

Art 2. Het digitale plannenregister bevat verder nog volgende metadatafiches:
? metadata_contouren 212.doc van de contouren van het gewestelijk RUP,
? metadata_contouren 222.doc van de contouren van het gewestplan en haar wijzigingen,
? metadata_contouren 224.doc van de contouren van de BPA's,
? metadata_contouren 231.doc van de contouren van de bouwverordeningen,
? metadata_contouren 233.doc van de contouren van de stedenbouwkundige verordeningen.

 

Art 3. Het digitale plannenregister wordt op een cd-rom gebrand en aangetekend verstuurd naar de planologisch ambtenaar van het agentschap RO-Vlaanderen van Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4-6 in 9000 Gent.