GR20100617 punt 34: wegen- en rioleringswerken Waalhovestraat Aspelare

34. WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE WAALHOVESTRAAT TE ASPELARE - FIETSPADENPROJECT N460-DEEL (GERAARDSBERGSESTEENWEG) EN N8-DEEL (BRAKELSESTEENWEG) - OPMAAK SNELTOETS MOBILITEITSPLAN NINOVE - GOEDKEURING UITBREIDING VAN DE OPDRACHT.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad langs de gedeelten van de N 460 (Geraardsbergsesteenweg) en de N 8 (Brakelsesteenweg) die samen de verbinding vormen tussen de stadskern van Ninove en de Stedelijke Basisschool in Nederhasselt, de fietspadeninfrastructuur wenst te optimaliseren;

 

Overwegende dat het aangewezen is om naar aanleiding van de goedgekeurde rioleringswerken in de Waalhovestraat waarvoor ook rioleringswerken op de N 460 noodzakelijk zijn een totaalvisie voor dit traject op te maken;

 

Gelet op de collegebeslissing van 24 december 2009 waarbij als uitbreiding van het project van het wegen- en rioleringsproject in de Waalhovestraat te Aspelare werd beslist om aan het studiebureau Arcadis VDS uit Haaltert opdracht te geven om een startnota Module 13 voor het fietspadenproject N460 en N8 op te maken voor een deel van de Geraardsbergsesteenweg (met inbegrip van de schoolomgeving van de stedelijke basisschool van Nederhasselt tot aan het kruispunt met de Brakelsesteenweg (de Kalvaar);

 

Gelet op voornoemde collegebeslissing waarbij aan het studiebureau Arcadis VDS opdracht werd gegeven om voornoemde startnota uit te breiden met het deel van de Brakelsesteenweg vanaf het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg (de Kalvaar) tot de aansluiting met de Aardeweg te Outer mits de geraamde prijs van 10.000 euro, exclusief btw;

 

Gelet op de startnota die op 19 april 2010 op de PAC-vergadering van het departement Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Oost-Vlaanderen werd besproken en conform verklaard;

 

Overwegende dat de projectnota bijgevolg op korte termijn verder kan worden afgewerkt maar dat de stad niet over een goedgekeurd mobiliteitsplan beschikt wat betekent dat voor het fietspadenproject geen subsidies kunnen worden verkregen;

Overwegende dat het daarom aangewezen is een sneltoets te laten opmaken zodat de subsidies voor het fietspadenproject die op korte termijn zullen aangevraagd worden niet in het gedrang komen;

 

Overwegende dat voor deze uitbreiding van de opdracht en om het project van de Waalhovestraat niet te vertragen, aan het studiebureau Arcadis VDS een prijsofferte werd gevraagd;

 

Gelet op de prijsofferte van het studiebureau Arcadis VDS voor de opmaak van de sneltoets mits de prijs van 4.224 euro, exclusief btw;

 

Overwegende dat de uitbreiding van de oorspronkelijke opdracht met de opmaak van de sneltoets meer dan 10 % hoger ligt dan de oorspronkelijke prijsofferte van het studiebureau Arcadis VDS;

Overwegende dat deze uitgave gefinancierd wordt met RioP-budget;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De prijsofferte van het studiebureau Arcadis VDS voor de opmaak van de sneltoets mobiliteitsplan Ninove, noodzakelijk voor het aanvragen van de subsidies voor het fietspadenproject N 460 - N 8, wordt goedgekeurd mits de geraamde prijs van 4.224 euro, exclusief btw.