GR20100617 punt 11: AV IlvA - agenda

11. ILVA - ALGEMENE VERGADERING - MAANDAG 28 JUNI 2010 - AKTENEMING AGENDA - BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGER.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 7 mei 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op maandag 28 juni 2010 in de administratieve zetel van ILvA te 9320 Erembodegem, Industrielaan 18 om 19 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:


1. Samenstelling van het bureau 
2. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009
4. Verslag van de Commissaris-Revisor
5. Jaarrekening per 31 december 2009
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2009;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 28 juni 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).