GR20100527 punt 6: uitbreiding opdracht GRS

6. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN - UITBREIDING VAN DE OPDRACHT VAN HET STUDIEBUREAU NA VOORLOPIGE VASTSTELLING.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 over de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in bijzonder art 17§2,1°,f);

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in het bijzonder tittel II, hoofdstuk I ruimtelijke planning;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 houdende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de overeenkomst tussen het stadsbestuur en Studiegroep Omgeving van 18 december 1996 voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) en de bijaktes 1, 2, 3 en 4 van 22 november 2001, 1 maart 2007 en 18 juni 2009 over de uitbreiding van voornoemde overeenkomst;

 

Gelet op de voorlopige vaststelling van het GRS op de gemeenteraad VAN 27 MEI 2010;

 

Overwegende dat door het langdurige proces naar voorlopige vaststelling van het GRS en door eerder vastgelegde vergaderingen en overlegmomenten het voorziene budget van de oorspronkelijke opdracht is uitgeput;

 

Overwegende dat het wenselijk is de opdracht van de ontwerper uit te breiden met voornoemde ondersteuning aan de dienst stedenbouw;

 

Overwegende dat deze diensten, omwille van hun technische specificiteit slechts aan de oorspronkelijke dienstverlener, zijnde studiebureau Omgeving, kunnen toevertrouwd worden;

 

Gelet op de prijsofferte van 10 mei 2009 met referentie R272-325 van het studiebureau Omgeving voor de uitbreiding van de opdracht met ondersteuning van de dienst na voorlopige vaststelling, geraamd op 18.413,89 euro inclusief btw;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 930/733-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De opdracht van het studiebureau Omgeving voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Ninove wordt uitgebreid met een ondersteuning aan de dienst na voorlopige vaststelling, geraamd op 18.413,89 euro inclusief btw.