GR20100527 punt 29.1: interpellatie Somers - huishoudelijk reglement buurthuizen

29.1 INTERPELLATIE VAN RAADSLID WERNER SOMERS OVER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT INZAKE DE BUURTHUIZEN.


Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

"Tijdens de vorige gemeenteraadszitting deed ik het voorstel om artikel 25 van het huishoudelijk reglement inzake de buurthuizen te wijzigen teneinde het verbod op familiefeestjes in de buurthuizen op te heffen. Schepen Callebaut deelde toen mee dat er een overlegvergadering zou gehouden worden met de bevoegde stadsdienst en met de verantwoordelijken van de verschillende buurthuizen om het voorstel nader te bekijken.

Ondanks het verbod op familiefeestjes in de buurthuizen keurde het college van burgemeester en schepenen op 6 april 2010 een aanvraag goed van de verantwoordelijke voor het buurthuis van Okegem om het buurthuis van Okegem te gebruiken voor een verjaardagsfeestje ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag op zaterdag 21 augustus 2010. In het besluit wordt overwogen dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is om uitzonderingen toe te staan op het huishoudelijk reglement. Merkwaardig is verder dat het buurthuis meer dan vier maanden op voorhand werd toegewezen, terwijl het reglement betreffende de tarieven voor de buurthuizen bepaalt dat reservaties voor privé-aangelegenheden (tarief F) maximaal 30 dagen vooraf toegewezen worden, op voorwaarde dat er geen enkele andere vergadering gepland werd.

1. Wat was het resultaat van het overleg met de bevoegde stadsdienst en met de buurthuisverantwoordelijken?

2. Zal artikel 25 van het reglement inzake de buurthuizen gewijzigd worden met het oog op de opheffing van het verbod op familiefeestjes in de buurthuizen?

3. Op welke bepaling van het reglement inzake de buurthuizen is de uitzondering gebaseerd die werd toegestaan aan de buurthuisverantwoordelijke van Okegem om het buurthuis van Okegem te huren voor een verjaardagsfeestje?

4. Welk tarief werd voor deze activiteit aangerekend?

5. Waarom werd de bepaling uit het reglement betreffende de tarieven voor de buurthuizen miskend dat reservaties voor privé-aangelegenheden maximaal 30 dagen vooraf mogen toegewezen worden?"