GR20100527 punt 13: voorzien kreideten federale verkiezingen

13. FEDERALE VERKIEZINGEN - VOORZIEN VAN DE NODIGE KREDIETEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 157 VAN HET GEMEENTEDECREET.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 157 en 253,§1,5°;

 

Overwegende dat op zondag 13 juni 2010 federale verkiezingen worden georganiseerd;

 

Overwegende dat deze verkiezingen niet gepland waren en dat er bijgevolg geen kredieten voor de kosten van verkiezingen werden opgenomen op het budget van 2010;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de leveranciers waarop een beroep gedaan wordt tijdig betaald worden;

 

Overwegende dat artikel 157 van het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad zonder voorafgaande budgetwijziging kan beslissen over uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat hij daartoe een met redenen omkleed besluit neemt;

 

Overwegende dat in dat geval de nodige kredieten onverwijld worden ingeschreven door een budgetwijziging;

 

Overwegende dat in 2009 de kosten voor de verkiezingen 51.199,79 euro bedroegen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Voor de betaling van de kosten van de federale verkiezingen wordt voorzien in een krediet van 60.000 euro.

 

2. De nodige kredieten worden als volgt opgenomen in de eerstvolgende budgetwijziging:
- 104/123-02 - 10.000 euro (kantoorbenodigdheden)
- 104/123-06 - 10.000 euro (programma Cevi)
- 104/123-16 - 5.000 euro (broodjes en drank) 
- 104/435-01 - 35.000 euro (kosten provincie)

 

3. Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan de provinciegouverneur.