GR20100527 punt 12: jaarrekening, balans en resultatenrekening dienstjaar 2009

12. JAARREKENING, BALANS EN RESULTATENREKENING VOOR HET DIENSTJAAR 2009 - VOORLOPIGE SLUITING.

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de door de financieel beheerder voorgelegde jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2009;

Gelet op de verklarende nota's bij deze jaarrekening;

 

Overwegende dat de jaarrekening werd onderzocht en besproken in de gemeenteraadscommissie;

 

Overwegende dat de synthesetabel van de begrotingsrekening 2009 volgend resultaat geeft:

 

 

 

 

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

1.

- Vastgest.rechten ten voordele van de gemeente

- Onverhaalb. en oninvorderb. bedragen

50.483.039,09

-92,50

11.066.401,33

-3.234,99

 

Netto vastgestelde rechten

Vastgelegde uitgaven

50.482.946,59

36.679.425,41

11.063.166,34

28.214.123,95

 

BEGROTINGSRESULTAAT

POSITIEF

NEGATIEF

     =

13.803.521,18

 

     =

 

-17.150.957,61

2.

- Vastgelegde uitgaven

- Aanrekeningen

36.679.425,41

36.011.659,48

28.214.123,95

13.624.264,25

 

Naar het volgend dj. over te dragen vastleggingen

667.765,93

14.589.859,70

3.

- Netto vastgestelde rechten

- Aanrekeningen

50.482.946,59

36.011.659,48

11.063.166,34

13.624.264,25

 

BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 

POSITIEF

NEGATIEF

     =

14.471.287,11

      =

 

-2.561.097,91

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31.12.2009 er als volgt uitziet:

 

Batig exploitatie-resultaat

1.776.632,00

Batig uitzonderlijk resultaat

2.700.341,00

Batig resultaat van het boekjaar

4.476.973,00

                                                                                  
BESLUIT, met 21 ja-stemmen, 7 nee-stemmen en 5 onthoudingen

1. De dienstjaarrekening 2009 wordt voorlopig gesloten.

 

2. Afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan dhr. gouverneur van de provincie.