GR20100429 punt 4: agenda algemene vergadering intercommunale Westlede

4. ALGEMENE VERGADERING INTERCOMMUNALE WESTLEDE OP 9 JUNI 2010 - AKTENEMING AGENDA - BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGER.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de Intercommunale Westlede;

 

Gelet op de uitnodiging waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 9 juni 2010 om 19.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:
1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 09/12/2009
2. Goedkeuring balans- en resultatenrekening 2009
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
4. Aanstelling commissaris-revisor voor de periode 2010-2012
5. Werkingsverslag 2009
6. Ontslag bestuurder Arsène Acke
7. Aanstelling bestuurder Heli De Keyser
8. Varia;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2009.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Westlede op 9 juni 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Westlede.