GR20100429 punt 25.2: voorstel Schorreel - aanpassingswerken Denderhoutembaan

25.2 VOORSTEL VAN RAADSLID FONS SCHORREEL OVER DE AANPASSINGSWERKEN OP DE DENDERHOUTEMBAAN TER HOOGTE VAN DE NIEUWE VERKAVELING VAN SOLVA.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

"Betreft: aanpassingswerken op de Denderhoutembaan ter hoogte van de nieuwe verkaveling van Solva.

Op de gemeenteraad van september 2006 stelde ik reeds de vraag om voor dit dossier krediet te voorzien in de begroting van 2007.

Men zou het bekijken.

Na een aantal vragen, bij bespreking van daaropvolgende begrotingen, kreeg ik nog steeds geen positief antwoord op deze vraag.

Vandaag zijn er reeds een dertigtal woningen in deze verkaveling in opbouw, waarvan een viertal reeds bewoond.

Mag ik dan ook opnieuw vragen dringend dit dossier aan de begrotingswijziging te willen toevoegen.

Zoals ik toen ook meedeelde werd in de uitvoering van het dossier "beveiliging fietsers op de Denderhoutembaan" door het studiebureau D+A reeds een ingreep voorzien, ter hoogte van de nieuwe verkaveling. En dit vooral met de bedoeling de fietser en de voetganger te beveiligen.

Mag ik dan ook aan het college vragen het dossier nu eindelijk aan te passen aan de huidige situatie zodat snel een oplossing kan gegeven worden aan deze onveilige situatie.

Oog hebben voor veiligheid van zwakke weggebruikers moet een absolute prioriteit blijven."