GR20100429 punt 11: reglement erelonen en vergoedingen examencommissies brandweer

11. STEDELIJKE VRIJWILLIGE BRANDWEER - REGLEMENT ERELONEN EN VERGOEDINGEN EXAMENCOMMISSIES.


DE RAAD,

gelet op het gemeentedecreet;

 

gelet op de raadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van het reglement betreffende de vergoeding van de leden van de examencommissies;

 

overwegende dat deze regeling niet bruikbaar is voor de brandweerdienst, omdat de indeling van het brandweerpersoneel niet in niveaus is;

 

overwegende dat het wenselijk is dat voor de brandweerdienst op basis van de verscheidene graden in het brandweerkorps eveneens een reglement goedgekeurd wordt;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1.
Deze beslissing is van toepassing op de examens die ten behoeve van de stedelijke vrijwillige brandweer georganiseerd worden voor de aanwerving en bevordering van officieren, onderofficieren en niet-officieren.

 

Artikel 2.
De stemgerechtigde leden van de examencommissie die geen deel uitmaken van het brandweerpersoneel ontvangen een ereloon conform de tabel vermeld onder artikel 4 en een vergoeding voor verplaatsingskosten.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, overeenkomstig de modaliteiten van deze gemeenteraadsbeslissing, het bedrag van de erelonen en vergoedingen dat aan de leden van de examencommissies zal uitbetaald worden.

 

Artikel 3.
De juryleden en het personeel dat instaat voor de logistieke ondersteuning van de examencommissie (secretariaat, toezicht,...) die lid zijn van de brandweerdienst Ninove ontvangen de vergoedingen voorzien in artikel 41 van de organieke korpsverordening.

 

Artikel 4.
De erelonen waarvan sprake in artikel 2 zijn :

 

A. Zittingen van de examencommissie (voorbereidende vergadering, examenzittingen, deliberaties,...):
                                Bedrag/uur                            forfait min.per 1/2dag
- officieren                22,50 €                                  45,00 €
- onderofficieren       21,25 €                                  42,50 €
- niet-officieren         20,00 €                                  40,00 €

 

B. Verbeteren van de schriftelijke examenwerken buiten de examenzittingen:

- officieren 10,00 € per bundel
- onderofficieren 7,50 € per bundel
- niet-officieren 5,00 € per bundel

 

C. Voorbereiding van de examenvragen en de diverse opgaven:

- officieren forfaitair: 37,50 €
- onderofficieren forfaitair: 25,00 €
- niet-officieren forfaitair: 12,50 €

 

Artikel 5.
De vergoeding voor verplaatsingskosten is dezelfde als de kilometervergoeding vastgesteld voor het gemeentepersoneel.

 

Artikel 6.
Dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2010.

Raadslid O. Van Ongeval (CD&Vplus) neemt niet deel aan de stemming.