GR20100325 punt 4: verkoop stadsgrond langs A. De Riemaeckerstraat

4. ONDERHANDSE VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND LANGS DE ARMAND DE RIEMAECKERSTRAAT AAN DE NV BROUWERIJ SLAGHMUYLDER - GOEDKEURING - GOEDKEURING ONTWERPAKTE.
In toepassing van artikel 27 van het gemeentedecreet verlaat schepen H. Evenepoel (Open VLD) de vergadering van de gemeenteraad.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2009 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1598a3, met een oppervlakte van 46 m², aan de aanpaler, de N.V. Brouwerij Slaghmuylder;

 

Overwegende dat een schattingsverslag werd opgemaakt door de Ontvanger van de Registratie te Ninove van het te verkopen perceel;

 

Overwegende dat dit perceel volgens het gewestplan gelegen is in woongebied, maar op zichzelf niet bebouwbaar is gezien de onregelmatige vorm en de geringe diepte;

 

Overwegende dat het perceel voor de stad van geen nut is en enkel van nut kan zijn voor de aanpaler voor de inlijving bij zijn eigendom zodat het wenselijk is af te zien van een openbare verkoop en te opteren voor een onderhandse verkoop aan de aanpaler;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2009 waarbij de verkoopprijs van het perceel werd vastgesteld op 9.200 EUR, te vermeerderen met alle kosten;

 

Gelet op het ontwerp van akte van verkoop, opgemaakt door de geassocieerde notarissen Evenepoel en De Brakeleer;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1598a3, met een oppervlakte van 46 m², aan de N.V. Brouwerij Slaghmuylder, Denderhoutembaan 2, 9400 Ninove, tegen de prijs van 9.200 euro, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

2. De ontwerpakte wordt goedgekeurd.

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de koper een akte te onderschrijven.

4. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.