GR20100325 punt 11: contante belasting op administratieve stukken

11. CONTANTE BELASTING OP HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN - AANPASSING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 24 september 2009 houdende aanpassing van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken;

 

Gelet op de brieven van 28 en 30 december 2009 van de Federale Overheidsdienst Binnenlands Zaken, afdeling bevolking en identiteitskaarten van de algemene directie instellingen en bevolking;

 

Overwegende dat de prijs die de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen vraagt voor de elektronische identiteitskaart van een Belg vanaf 1 april 2010 € 12 bedraagt i.p.v. € 10;

 

Gelet op de elektronische brief van 17 februari 2010 van de helpdesk van Belpic waarbij bijkomende prijsaanpassingen gemeld worden voor de elektronische vreemdelingenkaart en de spoedprocedures van alle elektronische kaarten;

 

Overwegende dat ook deze prijsaanpassingen in voege treden vanaf 1 april 2010;

 

Overwegende dat indien het de allereerste elektronische identiteitskaart voor de burger van vreemde afkomst betreft elke vreemdeling zijn eerste elektronische kaart aan € 10,00 krijgt zoals een Belg die in het verleden kreeg;

 

Overwegende dat deze regeling loopt tot 1 oktober 2013;

 

Overwegende dat het passend is om artikel 2a) en 2b) van het belastingreglement aan te passen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om artikel 2 te vervolledigen en de reeds vastgestelde belastingen te herwerken zodat onmiddellijk zichtbaar is hoeveel de stadsbelasting bedraagt op de gevraagde belasting door de FOD Binnenlandse Zaken;


BESLUIT, met 25 ja-stemmen en 7 nee-stemmen

Het belastingreglement van 24 september 2009 wordt met ingang van 1 april 2010 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1
Vanaf 1 april 2010 voor een termijn eindigend op 31 december 2012 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.
De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald :

 

 Overzicht belastingen  F.O.D.  

 Stads-

belasting

 

 Totaal
 

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID) - 1e aflevering

- Elektronische vreemdelingenkaart van een vreemdeling vanaf 12 jaar (EVK) - 1e aflevering

- De eerste elektronische vreemdelingenkaart afgeleverd aan de vreemdeling die in het bezit is van een oude kartonnen verblijfskaart eID/EVK tegen teruggave

- EIK/EVK dringende procedure

- EIK/EVK zeer dringende procedure

 

€ 12


€ 12

 

€ 10

 

€ 113

 

€ 177

 

€ 2


€ 2

  

€ 2

 

 € 0

 

€ 0

 

€ 14


€ 14

 

€ 12

 

€ 113

 

€ 177

 - Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

- KIDS-ID dringende procedure

- KIDS-ID zeer dringende procedure

€ 3

€ 3

€ 106

€ 170

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 3

€ 3

€ 106

€ 170

 - Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto - 1e aflevering, bij verlies of diefstal € 0€ 1  € 1
 - Identiteitspasje voor kinderen minder dan 12 jaar zonder foto - 1e aflevering, bij verlies of diefstal  € 0€ 0  € 0
 - Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG - 1e aflevering en duplicaat € 0€ 1,5  € 1,5
- Reispassen gewone procedure - 1e aflevering, bij verlies of diefstal

- Reispassen dringende procedure

- Reispassen minderjarigen gewone procedure

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

 

€ 71

€ 240

€ 41

€ 210

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

€ 76

€ 245

€ 46

€ 215

 - Trouwboekjes - huwelijksgetuigschrift € 0€ 7,50 € 7,50

 

Artikel 3
De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4
Ingeval van niet-betaling wordt de contante belasting een kohierbelasting met alle kenmerken vandien en wordt er bijgevolg een aanslagbiljet opgemaakt. De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:
1. de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
2. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
3. of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.
Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5
Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008.

 

Artikel 6
Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de provinciegouverneur.