GR20100304 punt 3bis: RVV voor wielertoeristen - goedkeuren convenant

3BIS. RONDE VAN VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN, EDITIE 2010 - GOEDKEURING VAN DE CONVENANT MET DE ORGANISATOR - GOEDKEURING EN TOETREDING TOT DE INTERLOKALE VERENIGING 'RONDE VAN VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN, EDITE 2010'.
Punt omwille van de dringende noodzakelijkheid toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:


DE RAAD,

Overwegende dat op zaterdag 3 april 2010 de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat voorgesteld werd om met de organisaties een convenant af te sluiten;

 

Overwegende dat aanvankelijk ervoor geopteerd werd om omwille van de specifieke aard van Ninove als start- en aankomstplaats niet in te stappen in de convenant;

 

Gelet op het gesprek van 24 februari 2010 met de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen en de burgemeester van Geraardsbergen;

 

Overwegende dat voor het parkeerprobleem een addendum voor Ninove wordt toegevoegd;

 

Overwegende dat artikel 5 van de convenant bepaalt dat de gemeentebesturen ten laatste 15 dagen voor het evenement de vergunning afleveren;

 

Overwegende dat de volgende gemeenteraad gepland is op donderdag 25 maart 2010 en het evenement plaats heeft op zaterdag 3 april 2010;

 

Overwegende dat daarom voorgesteld wordt dit punt omwille van de dringende noodzakelijkheid aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden instemmen met de dringende noodzakelijkheid:

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;

 

Gelet op de artikelen 42, 43 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikelen 6 tot 9;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende de oprichting van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, inzonderheid artikel 7 § 2, 1°;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1999;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis, 119ter en art. 135 § 2;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving;

 

Overwegende dat op zaterdag 3 april 2010 het wielerevenement "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" het grondgebied van onze gemeente doorkruist;

 

Overwegende dat dit massa-evenement met ongeveer 20.000 deelnemers ernstige risico's inhoudt en dat bovenlokale afspraken in het kader van de openbare orde aangewezen zijn;

 

Overwegende dat de doortocht van dit wielerevenement traditioneel veel hinder voor de plaatselijke bevolking met zich meebrengt;


Overwegende dat veel deelnemers de wegcode niet respecteren en daardoor de andere weggebruikers in gevaar brengen;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat er met de organisator duidelijke afspraken worden gemaakt inzake veiligheid, milieuvriendelijke maatregelen, en communicatie;

 

Overwegende dat het opportuun is deze afspraken vast te leggen in een convenant tussen het gemeentebestuur en de organisator;

 

Overwegende dat deze afspraken het best afdwingbaar zijn door een waarborg te eisen van de organisator;

 

Overwegende dat het praktisch bijna onmogelijk is om deze waarborg ten aanzien van elke gemeente individueel te regelen;

 

Overwegende dat een bovenlokaal samenwerkingsverband aangewezen is om eenvormigheid in afspraken te bereiken en om de waarborg te kunnen beheren;

 

Overwegende dat een interlokale vereniging de meest eenvoudige vorm van intergemeentelijke samenwerking is;

 

Overwegende dat de burgemeester, inherent aan zijn bevoegdheden, het best geplaatst is om de gemeente te vertegenwoordigen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1:
Het convenant zoals vastgesteld in bijlage, met de organisator van de "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" waarin voor de editie 2010 afspraken worden gemaakt rond veiligheid, milieu en communicatie, wordt goedgekeurd.

 

Art. 2:

In uitvoering van artikel 26 van het convenant, wordt de onderlinge overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen editie 2010' goedgekeurd.

 

Art. 3:

De gemeente Wortegem-Petegem wordt aangeduid als beherende gemeente en diens gemeenteontvanger wordt gemachtigd tot het betalen en innen van de afgesproken bedragen, bepaald in het convenant.

 

Art. 4:

De burgemeester wordt aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging.

 

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de federale diensten van de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Kalandeberg 1 te 9000 Gent.

 

Art. 6:

In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet wordt deze beslissing ter kennis gebracht van het publiek en een beknopte omschrijving wordt verstuurd aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.