GR20100304 punt 12: renovatie sporthal

12. STEDELIJK SPORTCENTRUM - SPORTHAL - RENOVATIE KLEEDKAMERS, INKOMHAL EN UITBREIDING SPORTHAL - GOEDKEURING DEFINITIEF ONTWERP - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN EN GOEDKEUREN VOORWAARDEN IN HET BESTEK.

DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken;

 

gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2006 waarbij de opdracht voor de aanstelling van een ontwerper goedgekeurd werd;

 

gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07 september 2006 waarbij de studieopdracht gegund werd aan architectenbureau Wim Fonteyn;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2007 waarbij de uitbreiding van de studieopdracht aan Wim Fonteyn voor de bouw van een bolbaan en kaarterhuis aan de sporthal goedgekeurd werd;


gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het voorontwerp geraamd op 1.058.980,19 EUR BTW inclusief, goedgekeurd werd;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2008 waarbij het definitief ontwerp geraamd op 1.085.566 EUR BTW inclusief, goedgekeurd werd;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2008 waarbij de wijze van gunnen vastgesteld en de voorwaarden goedgekeurd werden;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 waarbij de wijze van gunnen vastgesteld werd en de aangepaste voorwaarden goedgekeurd werden;

 

gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 augustus 2009 waarbij de opdracht van het perceel bouwwerken niet gegund werd;

 

overwegende dat door de vertraging in het dossier de uitvoeringstermijnen dienden aangepast te worden;

 

overwegende dat op basis artikel 12 uit het oorspronkelijke bestek voor het aanstellen van een ontwerper goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2006 een boete kan aangerekend worden van 25 EUR per dag;

 

overwegende dat het concept behouden is gebleven, enkel de materialen zijn gewijzigd;

 

overwegende dat een groendak voorzien wordt op het nieuw aan te bouwen gedeelte;

 

overwegende dat het definitief ontwerp geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

 

overwegende dat de kostprijs van het project geraamd wordt op 1.312 931,47 EUR BTW inclusief:
Perceel 1: bouwwerken - 988.651,47 EUR incl. BTW
Perceel 2: elektriciteit - 102.850,00 EUR incl. BTW
Perceel 3: HVAC - 202.070,00 EUR incl. BTW
Perceel 4: lift - 19.360,00 EUR incl. BTW;

 

overwegende dat bij budgetwijziging 2010 het bedrag zal opgetrokken worden tot 1.350.000 EUR, het bedrag van 261.000 EUR zal voorzien worden op artikelnummer 764/723-60;

 

overwegende dat het lastenboek van perceel 3: HVAC onvoldoende gedetailleerd uitgeschreven is en dat dit perceel in een volgende gemeenteraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het definitief ontwerp, met het oog op het indienen van de bouwaanvraag, houdende de renovatie van de kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal, geraamd op 1.312.931,47 EUR BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

2. De uitvoeringstermijnen worden vastgelegd als volgt:
1. Uitschrijven aanbestedingen, perceel 1, 2 en 4: 10 maart 2010
2. Opening inschrijvingen perceel 1, 2 en 4: 3 mei 2010 
3. Indienen evaluatierapport van alle aanbestedingen: tussen 27 mei en 4 juni 2010 
4. Aanvang der werken: tussen 1 september en 30 oktober 2010

3. Bij vertraging van de uitvoering van de voorgestelde termijnen wordt aan de ontwerper, door het stadsbestuur, een boete van 25 EUR per dag aangerekend volgens .

4. De opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare aanbesteding.

5. De voorwaarden vermeld in het bestek voor de percelen 1,2 en 4 worden goedgekeurd.