GR20100128 punt 4: openverklaring 4 functies korporaal-vrijwilliger

4. STEDELIJKE VRIJWILLIGE BRANDWEER - OPENVERKLARING VAN VIER FUNCTIES VAN KORPORAAL-VRIJWILLIGER TE BEGEVEN BIJ BEVORDERING.


DE RAAD,

gelet op het gemeentedecreet;

 

gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;

 

gelet op de organieke korpsverordening van de brandweer, inzonderheid artikel 6 en 19;

 

overwegende dat er vier functies van korporaal vacant zijn;

 

overwegende dat het voor de organisatie van de brandweerdienst en de goede werking van het korps aangewezen is deze functies open te verklaren;

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Vier functies van korporaal-vrijwilliger bij de stedelijke brandweerdienst worden openverklaard. Deze zijn te begeven bij bevordering.

 

De bevorderingsvoorwaarden, conform het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie van de brandweerdienst, tot de graad van korporaal-vrijwilliger zijn:

 

titularis zijn van de graad van brandweerman;
ten minste 3 jaar dienstanciënniteit tellen, inclusief stageperiode;
ter gelegenheid van de laatst uitgebrachte evaluatie minstens een gunstig advies van de dienstchef bekomen;
houder zijn van het brevet van korporaal ;
slagen voor een getrapt vergelijkend examen (schriftelijk, mondeling, praktijk).

 

Aan de bevorderingsvoorwaarden (behalve de examenvoorwaarde) moet voldaan zijn de uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaatstelling. Uiterlijk 14 dagen na de uiterste inschrijvingsdatum moet de kopie van het bedoelde brevet ingediend zijn. Kandidaten die het brevet niet binnen deze termijn indienen, mogen niet deelnemen aan het examen.

 

Kandidaturen dienen rechtstreeks en schriftelijk aan de burgemeester gericht te worden, uiterlijk op 26 februari 2010.