GR20100128 punt 26: interpellatie Somers - klachtenbehandelingssysteem

26. INTERPELLATIE VAN RAADSLID WERNER SOMERS BETREFFENDE HET KLACHTENBEHANDELINGSSYSTEEM.


Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

"De gemeenteraad is ingevolge artikel 197 van het Gemeentedecreet verplicht om bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren. Op 20 december 2007 keurde de gemeenteraad een reglement inzake klachtenbehandeling goed. De procedure is als volgt. Alle klachten moeten doorgestuurd worden naar de zogenaamde klachtencoördinator, die alle klachten dient te registreren in het klachtenregistratiesysteem. Binnen de 45 dagen na het ontvangen van de klacht moet de klager over een antwoord beschikken. De klachtenbehandelaar legt zijn bevindingen neer in een rapport. De klachtencoördinator gaat tenslotte na of de klachtenbehandelaar neutraal was in het behandelen van de klacht en het schrijven van het rapport. Indien hij het eens is met de beoordeling van de klachtenbehandelaar, stuurt hij een gemotiveerde brief naar de klager.

Het reglement voorziet tevens dat driemaandelijks aan het schepencollege wordt gerapporteerd welke klachten er zijn binnengekomen en behandeld. Bovendien moet eveneens worden gerapporteerd, maar dan jaarlijks, aan de gemeenteraad.

In Ninove Info van februari 2008 werd aangekondigd dat, van zodra de klachtencoördinator is aangeduid, de klachtenbehandeling uitgebreid zou toegelicht worden in Ninove Info en zowel het reglement als de procedure zouden terug te vinden zijn op www.ninove.be.

In antwoord op mijn interpellatie van februari vorig jaar deelde schepen Van Eeckhout mee dat het systeem zich in een testfase bevond en dat er naar gestreefd werd dat het in april 2009 klaar zou zijn.

Bij mijn weten is er evenwel nog steeds geen klachtencoördinator aangesteld en is er nog altijd geen klachtenregistratiesysteem uitgewerkt. Evenmin zijn het reglement en de procedure te vinden op de webstek van de stad Ninove of werd de klachtenbehandeling reeds uitgebreid toegelicht in Ninove Info. Er werd ook nog niet gerapporteerd aan de gemeenteraad over de binnengekomen en behandelde klachten.

 

1. Wanneer zal het klachtenregistratiesysteem klaar zijn? Volgens welke procedure worden klachten nu afgehandeld?

 

2. Wanneer zal de klachtencoördinator aangesteld worden?

 

3. Wanneer zal de klachtenbehandeling toegelicht worden in Ninove Info en zal de nodige informatie beschikbaar zijn op de webstek?

 

4. Waarom werd tot nu toe niet over de klachtenbehandeling gerapporteerd aan de gemeenteraad?"