GR20100128 punt 24: parkeerverbod Pamelstraat-Oost

24. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - NINOVE - PAMELSTRAAT-OOST - INVOEREN PARKEERVERBOD - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op de aanvraag van de firma DECO-IM N.V. (Remitrans) als eigenaar van 4 nieuwe stapelplaatsen op de vroegere sites van Primera en Niagara gevestigd in de Pamelstraat-Oost 412, 412A, 412B en 412C te Ninove om een parkeerverbod in te voeren langs weerszijden van hun pand om de bereikbaarheid van de nieuwe laad- en loskaaien te garanderen;

 

Overwegende dat er momenteel aan de overkant van de nieuwe stapelplaatsen vaak vrachtwagens geparkeerd staan die het in- en uitrijden van de laad- en loskaaien sterk bemoeilijken;

 

Overwegende dat het om reden van vlotte bereikbaarheid van de laad- en loskaaien en om reden van verkeersveiligheid aangewezen is om over de volledige gevellengte van deze stapelplaatsen een parkeerverbod in te voeren;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art.1. Over de volledige gevellengte van het gebouw van de firma DECO-IM N.V. (Remitrans), gelegen Pamelstraat-Oost 412, 412A, 412B, 412C te Ninove wordt het parkeren verboden langs weerszijden van de straat.

Signalisatie met verkeersborden E1 en onderborden type Xa en Xb.

 

Art.2. Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.