GR20100128 punt 21: bijplaatsen lichtpunten en aanpassingen aan leidingen

21. BIJPLAATSEN LICHTPUNTEN EN AANPASSINGEN AAN LEIDINGEN INGEVOLGE BOUWEN OF VERBOUWEN EN INGEVOLGE WEGENWERKEN - DIENSTJAAR 2010 - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHTEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de collegebeslissing van 5 december 1993 waarbij de administratieve procedure werd vastgesteld omtrent de verwerking van dossiers van de Intercommunale Intergem;

 

 

Gelet op voornoemde collegebeslissing waarbij werd beslist de uitbreidings- en moderniseringswerken aan het openbaar verlichtingsnet en het bijplaatsen van openbare verlichtingsarmaturen voortaan in het begin van elk dienstjaar ter goedkeuring voor te dragen aan de gemeenteraad, waarna het college van burgemeester en schepenen de opdrachten zal toewijzen;

 

Overwegende dat jaarlijks moderniseringswerken, uitbreidingen en aanpassingswerken aan het openbaar verlichtingsnet moeten uitgevoerd worden ondermeer door het bouwen en verbouwen, de uitvoering van wegenwerken en door aanvragen voor het bijplaatsen van lichtpunten;

 

Overwegende dat voor deze werken in de begroting 2010 een bedrag van 389.000 euro werd ingeschreven onder artikel 426/732-60 van de buitengewone dienst;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het jaarlijks bijplaatsen van lichtpunten en de aanpassingen aan leidingen nodig ingevolge wegenwerken, bouwen of verbouwen wordt goedgekeurd voor een maximaal bedrag van 389.000 euro, hetzij het in de begroting 2010 ingeschreven bedrag.

 

2. De werken en de opdracht voor levering en plaatsing van de verlichtingsmaterialen zullen gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.