GR20100128 punt 19: opname kunstgrasveld binnen AGB Ninove

19. STEDELIJK SPORTCENTRUM - OPNAME VAN HET KUNSTGRASVELD BINNEN HET AGB NINOVE - PRINCIPIËLE GOEDKEURING.


DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2007 houdende de goedkeuring van het sportbeleidsplan 2008-2013;

 

gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 januari 2008 waarbij de aanvraag voor de realisatie van een kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurplan werd goedgekeurd;

 

gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 mei 2008 waarbij het aangepast sportbeleidsplan werd goedgekeurd;

 

gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009 waarbij de aankoop in der minne op reden van openbaar nut van de gronden te Pollare werd goedgekeurd;

 

gelet op de brief van de Vlaamse regering waarbij de beslissing dat Ninove definitief geselecteerd werd voor de realisatie van een kunstgrasveld via het Vlaamse Sportinfrastructuurplan werd meegedeeld;

 

overwegende dat ook een AGB de overeenkomst kan afsluiten met de Vlaamse gemeenschap;

 

overwegende dat het AGB Ninove, dat nu reeds het zwembad beheert, hiervoor in aanmerking kan komen en het beheer van het kunstgrasveld kan opnemen in de statuten en de beheersovereenkomst;

 

overwegende dat hierdoor de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het kunstgrasveld via het AGB Ninove zullen gaan;

 

overwegende dat hiervoor de procedure voor het kunstgrasveld door het AGB Ninove moet overgenomen worden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De overname van de procedure voor het aanleggen van een kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurfonds door het AGB Ninove wordt principieel goedgekeurd.