GR20100128 punt 18: akteneming budget kerkfabrieken

18. KERKFABRIEKEN - AKTENEMING BUDGET 2010.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, Sint Amandus Nederhasselt, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Antonius van Padua Outer - Lebeke, Sint Amandus Outer, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint Margriet Neigem, OLV Opdracht Okegem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, OLV Hemelvaart Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Antonius van Padua Outer - Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Theresia Ninove;

 

Overwegende dat de voorstellen van het budget 2010 van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat het centraal kerkbestuur op 17 september en 6 oktober 2009 de budgetten 2010 overgemaakt heeft aan het bisdom voor advies;

 

Overwegende dat op 24 december 2010 er nog steeds geen adviezen van het bisdom zijn over de budgetten 2010;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van het budget;

 

Overwegende dat dit het geval is voor de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer - Lebeke, Sint Kristoffel Pollare en Sint Pietersbanden Voorde;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem de exploitatietoelage € 6.480,76 en de investeringstoelage € 29.520 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Aspelare de exploitatietoelage € 7.828,38 en de investeringstoelate € 8.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Pieter Denderwindeke de exploitatietoelage € 0,00 en de investeringstoelage € 12.500,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Lichtmis Lieferinge de exploitatietoelage € 0,00 en de investeringstoelage € 1.521,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Nederhasselt de exploitatietoelage € 13.759,71 en de investeringstoelage € 58.120,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Margriet Neigem de exploitatietoelage € 0,00 en de investeringstoelage € 60.000,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Hemelvaart de exploitatietoelage € 68.764,37 en de investeringstoelage € 102.705,18 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Theresia Ninove de exploitatietoelage € 23.597,00 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van OLV Opdracht Okegem de exploitatietoelage € 35.532,24 en de investeringstoelage € 235.025,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Amandus Outer de exploitatietoelage € 15.293,16 en de investeringstoelage € 34.334,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke de exploitatietoelage € 2.962,44 (zijnde 2/3 van € 4.443,65) en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek van Sint Kristoffel Pollare de exploitatietoelage € 23.793,00 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde de exploitatietoelage € 0,00 en een investeringstoelage van € 160.792,61 bedraagt;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde een onjuiste berekening heeft gemaakt voor lijn K, zijnde het gecorrigeerde overschot of tekort van de exploitatie van het jaar 2008;

 

Overwegende dat wanneer de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde een juiste berekening had gemaakt voor lijn K, zij een tekort zouden gehad hebben op lijn L ‘exploitatie voor toelagen' van € 7.463,83;

 

Overwegende dat de exploitatietoelage voor de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde dan € 7.463,83 euro zou bedragen in plaats van € 0,00;

 

Overwegende dat dit bedrag binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan blijft;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde de aangepaste exploitatietoelage € 7.463,83 en een investeringstoelage van € 160.792,61 bedraagt;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50 % in de loop van het eerste kwartaal en voor 50 % in de loop van het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op voorlegging van de facturen;


BESLUIT :

1. Van het budget 2010 van de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem, Sint Amandus Aspelare, Sint Pieter Denderwindeke, OLV Lichtmis Lieferinge, Sint Amandus Nederhasselt, Sint Margriet Neigem, OLV Hemelvaart Ninove, Sint Theresia Ninove, OLV Opdracht Okegem, Sint Amandus Outer, Sint Antonius van Padua Outer - Lebeke en Sint Kristoffel Pollare wordt zonder meer akte genomen.

 

2. Van het budget 2010 van de kerkfabriek Sint Pietersbanden Voorde wordt akte genomen onder voorbehoud van de aanpassing van de berekening van lijn K, zijnde het gecorrigeerde overschot of tekort van de exploitatie van 2008.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.