GR20100128 punt 10: verboden tijdens carnaval (glas)

10. CARNAVAL 2010 - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT - VERBODEN GEBRUIK VAN GLAS.

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

 

Overwegende dat tijdens het weekend van 20 tot en met 23 februari 2010 in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het schenken en het gebruiken van dranken in glas tijdens carnaval aanleiding kunnen geven tot scherven die voorbijgangers kunnen kwetsen en die bij ruzies als gevaarlijke voorwerpen kunnen gebruikt worden;

 

Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 20 tot en met 23 februari 2010 in cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, het schenken en het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden op maandag 22 en dinsdag 23 februari 2007;

 

Overwegende dat het aangewezen is om tijdens de Rozezondagtrein van zondag 21 februari 2010 het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden;


BESLUIT, met 26 ja-stemmen en 6 onthoudingen

1. In cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavaldagen op maandag 22 en dinsdag 23 februari 2010 verboden drank in glas of glazen verpakking te schenken of te verbruiken. Alleen het verbruik van plastic- of kartonnen bekers wordt toegelaten.

 

2. Tijdens de optocht van de Rozezondagstrein op zondag 21 februari 2010 is het verboden drank in glas en glazen drankverpakking te gebruiken. Alleen drank in blik, plastic en karton is toegelaten.

 

3. De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

 

4. Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.
Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt € 250 en € 125 voor minderjarigen.

 

5. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

 

6. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.